Tájékoztató a MEGOSZ Közgyűléséről és az elmúlt évben végzett munkáról

A MEGOSZ 2010. április 22-i Közgyűlése 62 fő részvételével lezajlott. A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját, a 2009. évi mérleget és a 2010. évi költségvetési tervet. Annak érdekében, hogy a tagság minél szélesebb körben tájékozódjon a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról, az alábbiakban közzétesszük az erről készült beszámolót.

A MEGOSZ 2009. év során kiterjedt és aktív szakmai és érdekképviseleti munkát folytatott a magyar magánerdő gazdálkodás működési feltételeinek javítása érdekében, amelyek közül a legfontosabb témák és az azok keretében elért eredmények a következők voltak:

Erdőtörvény egyeztetésében való folyamatos részvétel
Az Erdőtörvény egyeztetésében való részvétel végigkísérte az elmúlt három évet. Ez különösen felerősödött 2009. első félévében, amikor a szakmai egyeztetéseken túl a Parlament érintett bizottságaival is napi konzultációk folytak. Rendkívül sok munkát felemésztő, időigényes egyeztetési folyamat végére került pont az új törvény elfogadásával. Ennek a folyamatnak a MEGOSZ a kezdetektől résztvevője és az OEE-vel, a FAGOSZ-szal közösen kezdeményezője is volt. Fontos áttörésként könyvelhetjük el, hogy megjelent a magánerdővel kapcsolatos speciális szabályozás a törvényben és sikerre vittünk olyan fontos, teljesen újszerű vívmányokat, mint a szabad rendelkezésű erdők fogalmának bevezetése, a tervezés egyszerűsítése, saját jogú fakitermelés, az erdő-őrzési kötelezettség feloldása, az erdőfelújítási biztosítékrendszer nem kötelező előírása, stb.

Erdőtörvény végrehajtási rendeletének egyeztetésében való folyamatos részvétel
Egy rövidebb, mintegy fél éves, de annál intenzívebb, esetenként több napos vitákat is magába foglaló egyeztetési folyamat végeredményeként jött létre, amelyben a MEGOSZ kijelölt alelnökei, munkatársai útján vett részt.

Az erdőtelepítési egységárak emelésére hozott javaslat
Az erdőtulajdonosok kezdeményezésére javaslatot készítettünk az Európai Unió részére az erdőtelepítés egységárainak és ápolási költségeinek módosítására az FVM Monitoring Bizottságán keresztül. Az év első felében rekordidő alatt, az uniós elvárásoknak megfelelő szövegezésű, kétnyelvű felterjesztést készítettünk el az FVM-nek részben az erdőtelepítési egységárak, részben az agrárerdészeti rendszerek tarifáinak emelésére. Javaslatunk sajnos parkoló pályára került és elbírálása csak 2010-ben várható.

Levél a Miniszternek a magánerdő gazdálkodás aktuális problémáiról (2009. április 17.)
A levélben Szövetségünk felhívta a minisztérium vezetésének a figyelmét az erdőtörvény végszavazás előtti változatáshoz érkezett különböző módosító véleményekkel kapcsolatos problémákra, a szakirányítási támogatás jövőbeni fenntartásának szükségességére, valamint az erdészeti vidékfejlesztési jogcímek kezelésének és megnyitásának témakörére.
Ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan újabb lépéseket tettünk a magyar vidékfejlesztési jogcímek között „az erdő gazdasági értékének növelése” jogcímen belül az erdők ápolására, az elmaradt tisztítások, nyesések elvégzésére irányuló alcím mielőbbi megnyitására. Ezzel a korábbi nemzeti támogatási rendszer megszűnése miatt keletkezett finanszírozási űr megszüntetését is szorgalmaztuk.

Az ÚMVP Monitoring Bizottságának munkájában való folyamatos MEGOSZ részvétel
A véleményezendő anyagokhoz észrevételeinket minden esetben megküldtük, illetve bizottság ülésein aktív részvétellel, felszólalásokkal képviseltük a magán erdőgazdálkodás ügyét. Például 2009. június 29-i ülésen Forgács Barnabás szakállamtitkár úrhoz intézett kérdéseink között az erdészeti jogcímek elmaradt megnyitásával kapcsolatban fogalmaztuk meg aggályainkat.

Az ”erdészeti géptámogatás” jogcímhez kapcsolódva sikerként kell elkönyvelni, hogy a jogcím visszamenőleges hatállyal egyáltalán megnyílhatott és végre az elmúlt év végén megtörténtek az első kifizetések is a már realizált gépbeszerzések után.

Az erdészeti szakirányítási feladatokat meghatározó de minimis rendelet előkészítésében való folyamatos részvétel: A 109/2008-as rendelet alapján valamivel 80 % feletti mértékben sikerült kielégíteni a 2009-re benyújtott igényeket. Ezt a meglévő gazdasági helyzetben pozitívumként kell értékelnünk. Ugyanakkor a rendeletet a szakmai és az egyéb elvárások (pl. adózás) szerint módosítani kell.

Az erdészeti szakirányítási feladatokat meghatározó de minimis rendelet előkészítésében való folyamatos részvétel: A 109/2008-as rendelet alapján valamivel 80 % feletti mértékben sikerült kielégíteni a 2009-re benyújtott igényeket. Ezt a meglévő gazdasági helyzetben pozitívumként kell értékelnünk. Ugyanakkor a rendeletet a szakmai és az egyéb elvárások (pl. adózás) szerint módosítani kell.

Az erdészeti szaktanácsadás mértéke 2009-ben mintegy 80%-al visszaesett, ennek elsődleges oka a gazdálkodóknál fellépő bizalmatlanság a korábbi támogatások késedelmes kifizetése miatt, másrészt egy gazdálkodó a teljes ciklus alatt (2007-2013) mindössze három alkalommal vehet igénybe szaktanácsadási szolgáltatást. Ráadásul másod és harmadsorban csak akkor kérhet szaktanácsadási támogatást, ha gazdálkodási körülményeiben jelentős változás következett be.

MEGOSZ tisztújító közgyűlése 2009. január 13-án
A Közgyűlés keretében megválasztásra került a szövetség új elnöksége, megszűnt a főtitkári poszt, helyette az ügyvezető elnöki munkakört hozták létre. Döntés született a 8 éve érvényben lévő tagdíjrendszer megváltoztatásával kapcsolatban.

MEGOSZ nyílt elnökségi ülése 2009. január 13-án
Megvitatták és elfogadták az új elnökségre vonatkozóan az alelnöki feladatköröket. Az elnökség valamennyi tagja elmondta véleményét a Szövetség jövőjével kapcsolatos elképzeléseiről, terveiről.

MEGOSZ közgyűlés 2009. május 18-án
Ennek keretében a Szövetség Elnöke beszámolót tartott a MEGOSZ elmúlt 5 évének feladatairól, eredményeiről. Elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját, illetve a Szövetség 2008. évi mérlegét, valamint a 2009. évi költségvetését. Tájékoztatás hangzott el továbbá az ÚMVP keretein belül ingyenesen igénybe vehető oktatási lehetőségekről.

A MEGOSZ az erdészeti igazgatás és a magán erdőtulajdonosok, gazdálkodók közötti információcsere hatékonyságának növelése érdekében megállapodást kötött a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központi Erdészeti Igazgatóságával (2009. április 16.) A Megállapodás az erdészeti igazgatás, valamint a magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók közötti információ csere hatékonyságának növelése, a vidékfejlesztés keretében a nemzeti és közösségi támogatások hatékony felhasználásának ösztönzése, továbbá a támogatási rendszerben felmerülő problémák feltárásának és megoldásának elősegítése érdekében jött létre.

Új weboldal és honlap-arculat létrehozása, annak folyamatos fejlesztése, üzemeltetése
Weblapunk teljes arculatváltása magas szakmai színvonalon valósult meg. Ennek eredményeként mind megjelenésében, átláthatóságában, mind a naprakész információáramlásban segítséget nyújt a magán erdőgazdálkodás életébe betekinteni vágyóknak.

„Magánerdővel a válság ellen” MEGOSZ Nagyrendezvény szervezése Abádszalókon
2009. szeptember 26-án egy rendkívül sikeres és nagyon komoly sajtóvisszhangot kiváltó rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Az egész napos találkozó a MEGOSZ éves nagyrendezvényéből, a klímaváltozás és a magánerdő kapcsolatát ismertető konferenciából és a megújuló energiaforrások felhasználásáról szóló gépbemutatóból állt. A nagyszámú, közel 300 főnyi érdeklődő és a visszajelzések egyértelműen azt mutatják, hogy a hasonló rendezvényeknek óriási kommunikációs súlya is van. Az elhangzott előadások anyagát kiadványként megjelentettük. A kiadványt és a nagyrendezvényről készült sajtóanyagot mellékeljük.

CEPF 2009. (november 18-19. Brüsszel) évi konferencián való részvétel
Az Európai Magán Erdőtulajdonosok Szövetségében (CEPF) Magyarországot teljes körű tagként a MEGOSZ képviseli. A brüsszeli rendezvényen Szövetségünk szóban is előterjesztette és a CEPF elnökségének írásban is átadta javaslatait. Ezek közül a legfontosabb egy olyan nemzetközi munkacsoport megalakításának terve, amelynek feladata lenne a jövőben a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeinek harmonizálása a támogatási rendeletek, elvárások kifizetések és ellenőrzések egyszerűsítése szempontjából a résztvevő tagállamok vonatkozásában.

Együttműködés a Klíma Klubbal
Klíma Klubbal történő szakmai együttműködés keretében 2009. február 27-én az első Magyarországi Klímacsúcs Konferencián már Szövetségünk is részt vett. A nagyon sikeres és komoly tömegbázist maga mögött tudó Klíma Klubbal példaértékű együttműködés folytatásának része volt a múlt év végi „Mindenkinek ültessünk fát” akció, amely rendkívül pozitív sajtóvisszhangot kapott. Ennek keretében a MEGOSZ által biztosított három színhelyen az érdeklődők 11000 facsemetét ültettek el.

FVM-MEGOSZ Megállapodás született (2009. december 09.)
A tavaly december 9-i megállapodás pozitívuma, hogy a jelenlegi gazdasági és politikai helyzetben ilyen magas szinten és ilyen gyorsan sikerült megállapodásra jutni. Azt is el kell mondani, hogy ez az egyezség súlyos kompromisszumok eredménye. A jövő feladata az abban foglaltak megvalósítása és továbbvitele.