Erdőkárok bejelentése

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az elmúlt hónapok szélsőséges időjárása által okozott erdei károk hatásainak mérséklésére különböző pályázati lehetőségek állnak a magánerdőgazdálkodók rendelkezésére.
Erről egy tájékoztatás jelent meg a ForestPress-en, amit további szíves felhasználás céljából az alábbiakban küldök meg.

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök
________________________________________

Az utóbbi hetek szélsőséges időjárása számos erdészeti társaságnál és magán-erdőgazdálkodónál okozott súlyos károkat. Ezek felszámolásához, kompenzálásához nyújt segítséget az alábbi összefoglaló. Tájékoztató a vis maior események bejelentéséről és a károk felszámolásához kapcsolódó pályázati lehetőségről.

Vis maior események bejelentése

Az elmúlt hetek rendkívüli időjárási eseményeinek következtében sajnos országszerte jelentős károk keletkeztek az erdőkben.
Tájékoztatjuk az erdőgazdálkodókat, hogy EU-s, vagy nemzeti támogatással érintett területek esetén a 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a vis maior bejelentéseket a káresemény bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni ahhoz az MVH kirendeltséghez, amelynél az érintett intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került. Erre a Rendelet 4. § (1) szakasza szerint az MVH honlapján rendszeresített elektronikus formanyomtatványon van lehetőség. Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani.

Azon jogcímek esetében, ahol a kifizetési kérelmet az egységes kérelem részeként kell bejelenteni a vis maior kérelmet a 2010. évi egységes kérelmen kell benyújtani az Egységes kérelem indítás/Új W103 indítása menüpontot választva.

Érintett jogcímek:
EMVA – mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
EMVA – erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
EMVA – ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások
EMVA – rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás
EMVA – évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások
EMVA – agrár-erdészeti rendszerek létrehozásának támogatása
EMVA – erdő-környezetvédelem támogatás
EMVA – erdőszerkezet átalakítás támogatás
NVT – mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a bejelentett vis maior kérelmek a 2010. évi kifizetési kérelmekhez fognak kapcsolódni!
Abban az esetben, ha a támogatáshoz nem igényelt még a pályázó egyetlen alkalommal sem kifizetési kérelmet, nincs lehetőség az ügyfél kapun keresztül vis maior bejelentést tenni. Papír alapú formanyomtatvány hiányában ebben az esetben levélben kell megtenni a bejelentést az MVH illetékes kirendeltségénél, a rendelet 4. § (2) szakaszának megfelelő adattartalommal.

A kérelemmel egyidejűleg meg kell küldeni az illetékes MVH kirendeltség részére a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást, vagy amennyiben a kár nagyságát a bejelentési határidőig nem lehet felmérni, a Rendelet 4. § (cb) pontja szerinti nyilatkozatot kell mellékelni a bejelentéshez, amiben a hatáskörrel rendelkező hatóság, szerv tanúsítja, hogy a vis maior igazolás iránt az ügyfél a kérelmet benyújtotta. Ebben az esetben a később kiállított igazolás utólag kell benyújtani a lakhely szerint illetékes MVH kirendeltséghez, annak közlésétől számított 15 napon belül.
Kérjük az ügyfeleket, hogy a Rendeletben előírt határidőt tartsák be és ebben az esetben a bejelentést tegyék meg, utólag csatolva a hatósági igazolást! Az utólagos benyújtásáig lehetőség van a vis maior bejelentés ügyfélkapun keresztüli módosítására.

EMVA – mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás, NVT – mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás, EMVA – erdő-környezetvédelem támogatás jogcímek keretében támogatott többéves programok esetében az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról is, hogy kívánja-e folytatni a tevékenységet, vagy kéri az erdőrészlet támogatási kérelemből történő kivonását. Elfogadott vis maior bejelentés esetén a vis maiorral érintett erdőrészletre eső 2010. évi támogatási összeg kifizetésre kerül, programból történő kilépés esetén a kivont terület a bejelentés évét követő gazdasági évben (2011. évi kifizetésre vonatkozóan) kerül levonásra az erdőrészlet támogatott területéből.

További információkért kérjük, keresse fel az MVH hivatalos honlapját: www.mvh.gov.hu .

II. Pályázati lehetőség a károk enyhítésére

Az erdőtelepítésekben vis maior események által okozott károk felszámolására lehetősége van a gazdálkodóknak az Erdészeti Potenciál helyreállítására nyújtandó támogatásokon keresztül.

A normatív, vissza nem térítendő támogatás, mely természeti katasztrófa (pl.: árvíz, széldöntés, jég, tűz, aszály…stb.) által sújtott területeken, valamint másodlagos erdőkárok megelőzése érdekében vehető igénybe, kizárólag az Erdőtörvény hatálya alá tartozó területeken.
Az igénybevétel részletes feltételeit a 32/2008 (III. 27.) FVM rendelet és mellékletei tartalmazzák.

Felhívjuk továbbá az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdészeti szakszemélyzetnek erdőtörvény 98. § (1) szakasznak értelmében a bekövetkezett károkról az illetékes erdészeti hatóság felé azonnali bejelentési kötelezettsége van.