FONTOS! Fiatal erdők ápolásával kapcsolatos kérdések és válaszok!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

A MEGOSZ a fiatal erdők ápolása nemrég megnyílt és májusban pályázható jogcímmel kapcsolatban több kérdést is kapott a tagságtól, amelyet össze-gyűjtve továbbítottunk az illetékesek felé. Most kaptuk meg a válaszokat, amelyek sokat segíthetnek a támogatási rendelet pontos értelmezésében
és a jogcím által támogatott tevékenységek pontos, előírásszerű adminisztrációjában.

Az alábbiakban közzétesszük az általunk feltett kérdéseket és az azokra kapott válaszokat:

1.      Egy ugyanazon erdõrészletre – ha van elegendõ forrás 2012-ben és 2013-ban is – igényelhetõ-e különbözõ tevékenységekre támogatás?
Például egy 2010-ben befejezett 5 éves nemesnyáras felújításra, lehet-e 2012. májusában befejezett ápolásra, míg 2013 februárjában nyesésre támogatási kérelmet benyújtani?
Vagyis mit ért a rendeletalkotó egy támogatási idõszakon, melyen belül egy részletre csak egyszer lehet támogatást igényelni. Reméljük, hogy egy naptári évet.
*Amennyiben az adott erdõrészlet megfelel a jogszabályi elõírásoknak, lehetséges, hogy mindkét évben támogatást kapjon a leírt célprogramokkal.
*
2.      Jogosulatlan támogatás igénylésnek minõsül-e az a benyújtott támogatási igény, mely VIS MAIOR miatt nem került, nem kerülhetett elvégzésre?
*Amennyiben vis maior esemény miatt nem került végrehajtásra a beruházás, az igénylés nem minõsül jogosulatlan támogatási igénylésnek.
*

3.      Befejezett ápolás esetében – pl. nemesnyárasnál – szankcionálásra, azaz támogatás visszavonására kerül-e sor, ha befejezett ápolásként a területen gépi sorközápolást végez az erdõgazdálkodó és az elvégzés bejelentését követõ ellenõrzési idõszak végén az ellenõr a fák sorában – ahol nem lehet tárcsázni – a megengedettnél magasabb növényzetet talál?

*A kérdés pontos megválaszolása további egyeztetést igényel.*

4. A 8. § (5) bekezdésben leírt pénzügyi tervnek minimálisnak mit kell tartalmaznia, vannak-e esetleg formai elõírások is?

*A pénzügyi terv MVH formanyomtatványon kerülhet csak benyújtásra. Az ügyfelek részletes kitöltési útmutatót kapnak mellé*.

5.      A 10. § (4) bekezdésében „a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylat” az adott tevékenységre vonatkozó számlán kívül mi lehet még?
*Beruházásos jogcímek esetében elfogadható:*
23/2007 19§ (3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével – pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.
Ez a gyakorlatban számlákat, pénztárbizonylatokat, és esetleg postai csekkeket takar. Beleférhet még eljáró hatóság határozatban megállapított díja.
Minden bizonylat kapcsán be kell küldeni a teljesítést igazoló bizonylatot is. (átutalás esetén a számla kivonatot)

6.      A 11. § (1) bekezdésben leírt jogosulatlan részvétel esetén milyen szankciók várhatók azon felül, hogy az adott erdõrészletre vonatkozóan részben, vagy egészben nem fizetnek támogatást?

*A jogosulatlan részvétel leírását a 2007 évi XVII tv.69. § tartalmazza.*

Jelen jogcím esetében a 11§ (1) bekezdés leírását úgy kell értelmezni, hogy ha az ügyfél 20 napon túl nyújtja be a KK-t, és erre az ügyintézés, ellenõrzés során fény derül akkor adott erdõrészletre nem jár kifizetés. Ha a „nem fizetés” miatt a támogatási határozatban megítélt támogatás 80 vagy 50%-ánál kisebb összeg kerülhet kifizetésre, akkor további jogkövetkezmény kerül megállapításra. Ha 50-80 % közötti a teljesítés, akkor szankció kerül megállapításra, ha 50 % alatti akkor pedig a 23/2007 FVM rendelet 35 § (1) bekezdés alapján a kérelmet el kell utasítani, a támogatási jogosultságot meg kell szüntetni, és az ügyfelet 3 évre ki kell zárni a támogatásból.

Reméljük, hogy a fenti információkkal segíteni tudtuk a jogcímen található támogatás minél teljesebb körű igénybevételét, lehívását.

Erdészüdvözlettel:

Sárvári János
ügyvezető elnök