Módosult a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló kormányrendelet

Megjelent a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy módosult a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) kormányendelet.

 A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 2. § Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 1. mellékletét a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 A közlemény elérhető a 22. oldaltól a 34. oldalig.