Tájékoztatás uniós támogatásokat érintő jogszabályváltozásokról

Tisztelt Magánerdő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

A mezőgazdasági és erdészeti szaktanácsadók számára megküldött alábbi tájékoztató segítségével néhány fontosabb, az uniós támogatási körbe tartozó jogszabályváltozásra hívjuk fel szíves figyelmüket.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök

___________________

Az alábbi aktualitásokról tájékoztatjuk Önöket:

1. 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. összefoglaló

Tájékoztatásul megküldjük a Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról készült összefoglalót.

Az összegfoglaló elérhető a http://tudas.nak.hu/hu/tberuhazasok/8957-osszefoglalo-a-28-2015-vi-9-mvm-rendelete-az-europai-mezogazdasagi-videkfejlesztesi-alap-es-az-europai-halaszati-alap-tarsfinanszirozasaban-megvalosulo-egyes-agrar-videkfejlesztesi-tamogatasi-rendeletek-modositasarol-iv?tagid=229

2. Közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó minimumkövetelmények

Mellékelten csatoljuk a közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó minimumkövetelményekre vonatkozó tájékoztatást, melyről az ügyfeleket azért tájékoztassátok (már korábban erről pár sort küldtünk felétek). Ezen minimumkövetelmények az EMVA (KAT, Öko) területhez köthető egyes támogatások alapja is lesz.

Az egységes kérelem beadási időszaka ugyan lezajlott, de számos ahhoz kapcsolódó feladat, odafigyelés a gazdálkodók részéről egész évben fennálló folyamat. A megváltozott jogszabályi előírások közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. Az egységes kérelemben bejelölt közvetlen kifizetések vonatkozásában (területalapú támogatás, termeléshez kötött támogatások, kisgazdaságok támogatása, fiatal mezőgazdasági termelő támogatása stb.) minimumkövetelményként jelennek meg az alábbi előírások az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében, mely az uniós jogszabályoknak megfelelően került meghatározásra a hazai gyakorlatok figyelembe vételével.

A hazai szabályozás az alábbi minimumkövetelményeket tartalmazza a közvetlen kifizetések jogosultsági feltételeként (ezen követelmény tehát a kisgazdaságokat is érinti, hiszen rájuk csak a Kölcsönös megfeleltetés szankciója nem alkalmazandó, míg ezen minimumkövetelmény őket is érinti).

– a szántóterületen, az állandó gyepterületen, vagy az állandó kultúrával fedett területen a különböző kémiai, fizikai, biológiai gyomszabályozási módszerek alkalmazásával meg kell akadályozni a gyomnövények kelését, a szaporító képletek kialakulását, úgy hogy a kultúrnövény, illetve gyep fejlődése a gyomnövények által kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében ne kerüljön veszélybe. A parlagon hagyott terület esetében szükség szerint kaszálásnak, szárzúzásnak, egyéb mechanikai gyomirtásnak vagy eseti tisztító legeltetésnek köszönhetően; a virágzó gyomok jelenléte nem olyan mértékű, hogy az jelentősen megnöveli a következő növénykultúra megfelelő fejlődéséhez szükséges növényvédelmi munkálatok mennyiségét, költségét, vegyszerhasználatát,

– a szántóterület, az állandó gyepterület, vagy az állandó kultúrával fedett terület a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növényektől mentes,

– az állandó gyepterületen rendszeres legeltetés hiányában tárgyév augusztus 31-éig legalább egyszer tisztító kaszálás elvégzésre kerül,

– nem áll fenn az állandó gyepterület olyan helytelen legeltetési módból eredő károsodása (túllegeltetés), amelynek során az állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkult és a talajfelszín fedetlenné vált.

Fenti rendelkezések nem ismeretlenek, hiszen a korábbi szabályozás szerint a Kölcsönös megfeleltetés részét képezte. Ekkor az esetleges meg nem felelés; pl. gyomosság, túllegeltetés; csak az érintett közvetlen kifizetések, vidékfejlesztési támogatások teljes összegének vonatkozásában jelentett %-os elvonást (persze szándékosság esetén ekkor is elérhette volna 100 %-os csökkentést). Jelen jogszabályi környezetben azonban adott tábla vonatkozásában a közvetlen kifizetések megvonását jelentheti, ha a gazdálkodó fenti követelményeket nem teljesíti.

Természetesen, amennyiben a leírt minimumkövetelmények vis maior esemény miatt nem teljesíthetők, úgy azt az MVH felé 15 munkanapon belül elektronikus úton jelenteni kell. A vis maior felületen, tehát ez esetben nem a KM (Kölcsönös megfeleltetés) jelölendő, hanem a Vis maior minimumkövetelmény. Ily módon az adott terület támogathatósági feltételét jelentő minimumkövetelmények teljesülése alól átmenetileg; a vis maior esemény fennállása alatt mentesül a gazdálkodó.

Közvetlen kifizetésekhez kapcsolódó minimumkövetelményekről olvashat még az alábbi linkre kattintva:

http://tudas.nak.hu/hu/tegyseges-kerelem/8958-kozvetlen-kifizetesekhez-kapcsolodo-minimumkovetelmenyek?tagid=241

(Forrás: NAK) „