Módosult a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló rendelet

 

Tisztelt Magánerdő tulajdonosok és Gazdálkodók!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy megjelent a földművelésügyi miniszter 65/2015. (X. 26.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A rendelet akövetkező hivatkozás bemásolásával érhető el:
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/38dfbfbadaeef62f3a67ab5443bac25c1645933e/megtekintes

1. § A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 96. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő madarak védelméről, 6–9. cikk, II. melléklet, V. melléklet;
b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő növény- és állatvilág védelméről, 14–15. cikk.”
2. § Az R. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. § Az R.
a) 1., 4., és 18. számú mellékletében a „Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 6. számú mellékletének 6.2. alpontjában a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal” szöveg,
c) 9. számú mellékletében a „MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁGA” szövegrész helyébe a „VADGAZDÁLKODÁSI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL” szöveg lép.
4. § Hatályát veszti az R.
a) 1. § (1) bekezdés a) pont 8. alpontja,
b) 27. § (6) bekezdése,
c) 5. számú mellékletében foglalt „I. VADÁSZATI IDÉNYEK” című táblázat a) „Nagyvadfajok” pontjában a „zerge vadászati idény nélkül” sora, valamint
d) 20. számú mellékletében foglalt táblázat „zerge 50” sora.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 2. § és az 1. melléklet 2016. március 1-jén lép hatályba.

Forrás: http://tudas.nak.hu/hu/temak/9059-modosult-a-vad-vedelmerol-a-vadgazdalkodasrol-valamint-a-vadaszatrol-szolo-1996-evi-lv-torveny-vegrehajtasanak-szabalyairol-szolo-rendelet?tagid=282

Erdészüdvözlettel:     Dr. Sárvári János ügyvezető elnök