EUTR – a lehetetlen határidő

 

EUTR = European Timber Regulation = Európai Faanyag Rendelet, melyet 2010-ben kihirdettek és 2013. március 3-tól hatályos és alkalmazni kell. A rendelet célja, hogy ne juthasson illegálisan kitermelt fa vagy abból készült fatermék az EU piacára.

Ezért az EUTR

– tiltja az illegális fa és abból készült termék EU piacán forgalomba hozatalát;

– előírja hogy a fa és fatermékek EU piacán első forgalomba bocsátásakor a piaci szereplők „megfelelő gondossággal” járjanak el;

– a fatermékek nyomon követhetősége érdekében a piaci szereplők kötelesek beszállítóikról és vevőikről nyilvántartást vezetni.

A „megfelelő gondosság” lényege, hogy a piaci szereplőknek kockázatkezelési eljárással kell csökkenteniük az illegális fa és fatermék piacra jutását. E rendszer alapelemei:

– a tájékoztatás,

– a kockázatértékelés és

– a kockázatcsökkentés.

Az Erdőtörvény február 15-i határidőt írt elő a hazai EUTR regisztrációra. Sok ezer fával foglalkozó vállalkozás és személy várhatóan nem tudott eleget tenni e törvényi kötelességnek, mivel nem jelent meg a regisztrációs felület.

 E szabálysértést most remélhetően nem fogja bírságolni a hatóság.

A hazai jogrendszerbe honosítása terén az első lépés a törvénybe illő részek Erdőtörvénybe (Evt.) beemelése volt, majd megjelent az Evt. bírságokkal foglalkozó végrehajtási rendeletének (Vhr.) kiegészítése az EUTR-rel összefüggő vétkek büntetésére. Egy elem hiányzik még: az a nyilvántartási rendszer, amelyben minden fával foglalkozónak regisztrálnia kell magát. A 2015. októberi Fakonferencián hallhattunk róla, hogy folyamatban van e rendszer létrehozása is. Az ezt leíró FM miniszteri rendelet tervezete 2016. január 26-án érkezett a fával, erdővel foglalkozó érdekképviseletekhez, melyek 2016. február 1-ig adták meg véleményüket erre. E szervezetek tagjai ismerik a tervezet teljes szövegét és a képviseleteik adta választ is.

Az Erdőtörvény 114. § szerint: „Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén 2015. július 1-ig megkezdte, a 90/F. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettséget 2016. február 15-ig köteles teljesíteni.”

Az adatközlés és az adattartalom pedig az alábbi.

Evt. 90/F. § (1) Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely a faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a tevékenység megkezdése előtt a 90/E. § (2) bekezdés b)-e) pontja szerinti adatait nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon erdőgazdálkodóra, aki kizárólag Magyarország területén végzett erdőgazdálkodási tevékenysége keretében erdei faválasztékok előállítását és értékesítését végzi.

Evt. 90/E. § (1) Az erdészeti hatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet a hazai faanyag kereskedelmi lánc szereplőiről.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben

  1. a) a kiadott regisztrációs számot, illetve technikai azonosító számot,
  2. b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát,
  3. c) a természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,
  4. d) gazdálkodó szervezet esetén a cégnevét, adószámát, székhelyét, telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott regisztrációs számát, illetve technikai azonosító számát, bankszámlaszámát,
  5. e) a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó ténylegesen végzett tevékenységeit,
  6. f) a faanyag kereskedelmi lánc felügyelete keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, hogy az ügyfélhez köthető legyen.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés a), e) és f) pontja tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A gond csak annyi, hogy a 143/2009 Korm.r. 4.§ (4) b) szerint:

  1. § (4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok figyelembevételével
  2. b) az 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA – 25,0 EJA;

(Megfejtés: 1 EJA = 100 ezer Ft, tehát az alkalmankénti bírságtétel: 50 ezer Ft-tól 2,5 millió Ft-ig terjedhet.)

Az itt hivatkozott eset:

Evt. 108. § (5) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdészeti hatóság erdővédelmi bírság fizetését rendeli el azzal szemben, aki

  1. c) az e törvényben, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségének felszólítás ellenére vagy ismételten nem tesz eleget.

Így azt vélelmezhetjük, hogy a hatóság leghamarabb az online regisztrációs felület korrekt működésétől számított negyed évvel később küldi majd első (bírságmentes) felszólítását a faanyag kereskedelmi lánc szereplőinek, ha azt tapasztalja, hogy addigra valaki még nem jelentkezett be itt.

Forrás: FATÁJ-online,

Szerző: Mőcsényi Miklós