Erdővel kapcsolatos adószabályok változása

Tisztelt Magánerő Tulajdonosok és Gazdálkodók!

Az alábbi linkre kattintva találják a teljes szöveget, alatta a kivonatolt erdőt is érintő változásokat a FATÁJ-online szerkesztésében.

T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.


1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

[a 3. oldalon] 2.§ (2) Az Szja tv. 3. § 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

„53. Termőföld haszonbérbe adása: a termőföld, illetve halastó magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, ellenérték fejében a föld használati jogosultságának mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő átengedése.”


3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

[24. oldal]  36. §

(1) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva. tv.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, és a közjegyzői iroda az evával összefüggő nyilvántartási kötelezettségeit a számvitelről szóló törvény előírásai szerinti kettős könyvvitel rendszerében teljesíti.”

Indoklás [151. oldal]:

(1) Jogtechnikai jellegű módosítás. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) alapján az egyéni cég kizárólag korlátlan mögöttes felelősséggel működhet, ezért indokolt az Eva tv. azon rendelkezésének módosítása, mely korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég nyilvántartási kötelezettségéről rendelkezik.


18. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

[51. oldal] 123. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az ajándékozási illeték alól🙂

„h) termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése;”

Indoklás [168. oldal]:

A termőföldek földhasználatának illetékjogi megítélésével összefüggő jogbizonytalanság feloldása, valamint az egyértelmű és egységes jogértelmezés kialakítása érdekében a javaslat rögzíti, hogy nem kell ajándékozási illetéket fizetni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése után.

[52. oldal] 125. §

Az Itv. 26. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)

„e) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése.

Indoklás [169. oldal]:

A termőföldek földhasználatának illetékjogi megítélésével összefüggő jogbizonytalanság feloldása, valamint az egyértelmű és egységes jogértelmezés kialakítása érdekében a javaslat rögzíti, hogy nem kell visszterhes vagyonátruházási illetéket fizetni a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése után.


A törvényjavaslat 1. melléklete 8. pontja:

[118-119. oldalak]

8. Az Szja tv. 1. számú melléklet 9. pontja a következő 9.8. alponttal egészül ki:

(Adómentességre vonatkozó vegyes rendelkezések)

„9.8. Az erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából származó jövedelem adómentességére vonatkozó szabályok

9.8.1. Adómentes az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény szerint erdőnek vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek minősülő föld (a továbbiakban: erdőnek minősülő föld) használati jogosultságának átengedése fejében, vagy az erdőnek minősülő földön folytatott társult erdőgazdálkodási tevékenységre tekintettel az erdőnek minősülő föld tulajdonosa vagy a haszonélvezője által megszerzett jövedelem, ha az erdőnek minősülő föld használatba adására vagy a társult erdőgazdálkodásra kötött megállapodás (szerződés, illetve alapító okirat) alapján – határozatlan időre szóló megállapodás esetén a jogosult adóhatóság részére tett kiegészítő nyilatkozata alapján – a használatba adás vagy a társult erdőgazdálkodás időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartam) eléri.

9.8.2. A magánszemély köteles a 9.8.1 pont szerinti mentesség alapján korábban meg nem fizetett adót késedelmi pótlékkal növelt összegben a szerződés megszűnése éve kötelezettségeként megállapítani, bevallani és megfizetni, ha a mentesség alapjául szolgáló szerződés az adómentesség feltételéül szabott időtartamon belül bármely okból (ide nem értve a szerződő feleken kívül álló okot, valamint a haszonbérleti szerződés azonnali hatályú felmondását) megszűnik.”

Indoklás [203. oldal]:

A magántulajdonban álló erdőkből származó jövedelmeknek – a mezőgazdasághoz hasonlóan – két jól körülhatárolható formája létezik, a tulajdonosi, illetve a földhasználói jövedelmek. Az agrárágazatok jövedelemtermelő képessége alacsony, így a földhasználók gazdaságos földhasználat mellett a földtulajdonosoknak a tulajdonuk értékéhez képest viszonylag alacsony jövedelmeket képesek kifizetni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény ezt a termőföld haszonbérleti díjára vonatkozó adómentességgel próbálja kompenzálni. A törvény 2016. évi módosítása óta az erdőtulajdonosok részére az erdőbirtokossági társulat által juttatott jövedelmek is ezen adómentességi körbe tartoznak.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása alapján az erdőtulajdon közös használatára, illetve használatba adására az előbb említett két jogcím mellett további jogcímek is megnyílnak az erdőtulajdonosok részére. Fontos, hogy a lehetőségek közötti optimális választást ne befolyásolja a lehetségesnél szűkebb körre vonatkozó adómentességi szabályozás, ezért indokolt az erdőnek minősülő földek hasznosításából származó tulajdonosi jövedelmekre egy általánosabban megfogalmazott adómentességi jogcím, illetve szabályozás beillesztése.

Forrás: FATÁJ-online                                                  ,