Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

A visszajelzések alapján sokak figyelmét elkerülte a 8.§ d pontjában megjelent feltétel.

Az Agrárminisztériummal egyeztetve a d) pontban megfogalmazott az  erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt meghaladó területnagyság egyrészt jelenti a területhatár feletti gazdálkodási méret esetében alkalmazandó felsőfokú szakember alkalmazásának kötelezettségét, de jelenti azt is, hogy a 300 ha alatti gazdálkodási összterület alatt nem kell alkalmazni felsőfokú végzettségű szakembert, tehát középfokú erdészeti végzettségű szakember is végezheti.

Az alábbiakban olvasható a vonatkozó szabályozás.

„5. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

  1. §Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet] 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

[Az erdészeti hatóság – kérelemre – „erdőgazdálkodásra jogosult” kiemelt besorolással tartja nyilván az  erdészeti szakirányító vállalkozást, ha az erdőgazdálkodási tevékenység szakszerűségének biztosításához a 9. § (1) bekezdésében előírtakon felül, megfelel az alábbi feltételeknek:]

d) az  erdészeti szakirányító vállalkozás az  erdőgazdálkodásába vont összes területe alapulvételével 300 hektárt meghaladó területnagyság esetében legalább egy törvényes képviselője, személyesen közreműködő tagja, egyéni vállalkozó esetén az  egyéni vállalkozó természetes személy vagy a  felsoroltak munkaviszonyban álló foglalkoztatottja felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.”

  1. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az  erdészeti hatóság a  jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolását az (1) bekezdés vagy a  32.  § alapján törli, a  jogosult erdészeti szakszemélyzet kiemelt besorolása a  törléstől számított egy évig nem jegyezhető be újra a nyilvántartásba.”

  1. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „2022. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2023. január 1-jéig” szöveg lép.
  2. § A 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:

„32/A.  § (1) A  2022. július 1. és az  egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépése közötti időszakban a  32.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást fennállónak kell tekinteni azon erdészeti szakszemélyzet esetében, akinek e besorolása 2022. június 30-án fennállt.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott időszakra a  nyilvántartásból a  18.  § (3)  bekezdésében, valamint a 32. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel törölt jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolást az  erdészeti hatóság – a  18.  § (4)  bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően – az  egyes kormányrendeletek agrárágazattal összefüggő módosításáról szóló 316/2022. (VIII. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a nyilvántartásba újra bejegyzi az (1) bekezdésben meghatározott időszakra vonatkozóan is.”

  1. § Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet
  2. a) 10. § b) pont ba) alpontja és
  3. b) 32/A. §-a.
  4. Záró rendelkezések
  5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 12. § b) pontja 2022. november 1-jén lép hatályba.

MK_22_136