Sürgős, fontos!

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Az erdészeti szakirányítási rendelet-tervezettel kapcsolatos alábbiakban  (lásd legalul) felvetett módosító javaslatainkra és kérdéseinkre az FVM az alant olvasható levélben válaszolt és megküldte az ennek szellemében módosított rendelet-tervezetet (lásd csatolva) is.
Kérem a Tagságot szíveskedjen még egyszer áttanulmányozni a feltett kérdéseket, az adott válaszokat és az így kialakított mellékelt rendelet-tervezetet és amennyiben továbbra is nyitott kérdéseket, problémákat észlel, akkor azt a MEGOSZ Titkárságának 2010. április  9-én (pénteken) 13 óráig visszajelezni szíveskedjék!

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Tisztelt Elnök Úr!
Lapos Tamás főosztályvezető-helyettes úr megbízásából az alábbiakban válaszolok a tárgyban írt levelükre. Egyben kérem, hogy az átdolgozott tervezetet – a válaszunkban felvázolt, immár letisztult szándékaink tükrében – még egyszer szíveskedjenek átnézni, és a fellelt szövegezési hibákat, vagy továbbra is nehezen értelmezhető részeket szíveskedjenek mielőbb visszajelezni részünkre.

A 3. § (1) bekezdéséhez:

A rendeletnek  sajnos  tartalmaznia kell a támogatás forrásául szolgáló előirányzat pontos megjelölését. Az államháztartási logika szerint ugyanis a miniszternek a költségvetési törvény elfogadását követően a rendes ügymenet szerint a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló tárgyévi források felhasználásának szabályairól kell rendelkeznie, és nem az érvényben lévő támogatási rendeletek végrehajtásához szükséges források előteremtéséről.

A 4. § (1) és (4) bekezdéseihez:

A sokadik alkalommal átdolgozott tervezetbe valóban becsúszott néhány bonyolultra sikerült, vagy nehezen értelmezhető megfogalmazás, és az eljárásrend is feleslegesen bonyolulttá vált. A jelzéseket is figyelembe véve igyekeztünk egy egyszerűbb eljárásrendet eredményező szabályozást könnyebben értelmezhető módon megfogalmazni.

A szabályozással megvalósítani kívánt szándékaink röviden összefoglalva a következők:

– A támogatást egyrészt az erdészeti szakirányítási tevékenységet végző szolgáltató igényelheti, aki természetesen a saját üzemi területére vonatkozóan is jogosult a támogatásra. Ez utóbbit viszont az egyértelmű különválaszthatóság érdekében külön kérelemben igényelheti. Ez utóbbi kérelem esetében az erdőgazdálkodó igénylőre egyébként meghatározott 100 ha-os területi korlátot nem kell figyelembe venni.

– A támogatást a nagyobb erdőgazdálkodók saját jogon is igényelhetik, tekintet nélkül arra, hogy az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet között milyen jogviszony áll fenn.

– A meghatározott területi korlátokat országos összesítésben kell értelmezni.

– A támogatási kérelmek összeállítása és kezelése – a szabályozás egyéb, újonnan beillesztett elemeit is figyelembe véve – immár valóban egyszerűbb, ha egy igénylő országosan csak egy kérelmet nyújt be. Ez alól kivétel, ha a szakirányító szolgáltató egyben erdőgazdálkodó is. Ő mindkét minőségében nyújthat be egy-egy kérelmet.

5. § (2) bekezdés b) pontjához:

Jogos az észrevétel, javítottuk.

5-6 §-okhoz:
A támogatási eljárásrend egyszerűsítése érdekében jelenleg nem az írásos szerződések megléte, erdészeti hatóság általi kezelése és a támogatási döntés meghozatala során történő ellenőrzése, vagy a szakirányítási tevékenység későbbi ellátásának helyszíni ellenőrzése kap fő hangsúlyt, hanem az, hogy az erdőgazdálkodó és a jogosult erdészeti szakszemélyzet közötti, a támogatott tevékenység ellátására utaló kapcsolat az erdészeti hatóság nyilvántartásában szerepeljen. A szakirányítási tevékenységre vonatkozó szerződések vizsgálata legfeljebb az erdészeti hatósági eljárások (pl. erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárások, valamint erdőgazdálkodói adatváltozások átvezetése), vagy a támogatás utóellenőrzése keretében, és csak adott tartalmi elemekre kiterjedően merülhet fel.

A rosszindulatú bepályázás lehetősége ki van zárva. A 4. § (1) bekezdése alapján adott erdőrészletek vonatkozásában legfeljebb az érintett erdőgazdálkodó, valamint az általa megbízott szaki, vagy szakirányító vállalkozás igényelhet támogatást. Ha egy harmadik személy – aki ilyen módon nem érintett – bepróbálkozik, akkor az adott részletre vonatkozó kérelme el sem jut a 6. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok vizsgálatáig, mert valótlan adat feltűntetése miatt már egy korábbi ellenőrzés eredményeképpen elutasításra kerül.

A szakmai szervezeti tagság támogatási feltételként való megfogalmazása nem lenne jogszerű, ezért nincs mód.

8. § (2) bekezdéséhez:

A munkaszerződés és a kifizetési bizonylatok egymást feltételezik, és együtt bizonyító erejűek. Az írásos megbízási szerződéseknek és a teljesített számláknak nem minden esetben kell együttesen meglenniük, és azok adott esetben önállóan is bizonyító erővel bírnak. Emiatt nem fogalmaztunk meg együttes bemutatási kötelezettséget rájuk.

9. § (4) és (5) bekezdésekhez:

A kivételeket kiegészítettük egy esettel. Abban az esetben, ha az erdőgazdálkodóváltozás átmenetileg sem jár a szolgáltatói minőségében igénylő érintettségének megszűnésével (a régi erdőgazdálkodó megszűnésével egy eljárásban nyilvántartásba vételre kerül az új erdőgazdálkodó, aki szintén az igénylő szolgáltatását veszi igénybe), akkor a részére kifizetett támogatást nem kell visszafizetni.

Üdvözlettel:

Szalai Károly

FVM TEF Erdészeti Osztály

Dr. Nagy Dániel úrnak,

főosztályvezető

FVM

Természeti Erőforrások Főosztálya

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Hivatkozással 2010. április 01-i  e-mailjükre, az informális visszamutatásra megkapott erdészeti szakirányítási rendelet tervezettel kapcsolatos MEGOSZ véleményt és kérdéseket az alábbiakban küldjük meg, a javasolt szöveges módosítások vastagítva találhatók a szövegben):

3. § (1) bekezdés: ha ez így marad, akkor nem teszi lehetővé a jelenleg rendelkezésre álló elégtelen 400 millió forintos keret növelését a költségvetési hivatkozás miatt. Ezt például egy  alábbi  szövegrésszel hidalhatnánk át:  ” A támogatás kifizetéséhez szükséges 2010 évi forrást az FVM ( a továbbiakban minisztérium) biztosítja a földművelésügyi és vidék-fejlesztési miniszter által meghatározott keretösszeg mértékéig”.

4. § (1) és (4) bekezdés: a megküldött tervezet nem fogalmaz egyértelműen. Mi a helyzet például abban az esetben, ha valaki egyéni vállalkozóként vagy cégként végez szakirányítást összességében több mint 200 hektáron és ugyanakkor erdőgazdálkodó is  100 hektárt meghaladó területen, ahol maga látja el a szakirányítási feladatokat. Ráadásul fenti területei több erdészeti igazgatóság hatáskörébe esnek? Ilyenkor benyújt valamennyi igazgatósághoz az a) és a b) pont szerint is kérelmet. Vajon nem ütközik-e  az 5. § (4) bekezdésével, ha ugyanazon erdészeti  hatóságnál  az a) és a b) pont  szerint is  nyújt be ugyanazon a néven kérelmet? Ugyancsak nem egyértelmű a rendeletfogalmazása a tekintetben, hogy  erdészeti hatóságonként,  vagy mindösszesen kell meghaladnia  a  200,  illetve 100 hektárt a támogatás alapjául szolgáló területnek? Többen rákérdeztek arra is, hogy egyértelműen támogatja-e a rendelet a szakirányított területek mellett a saját erdőterületet is?

Összegezve egyértelmű megfogalmazásban azt várjuk el a rendelettől, hogy:

– a szakirányított területek mellett támogassa a saját tulajdonú erdőterületet is,

– egy adott erdészeti igazgatóság területén szakirányítóként és erdőgazdálkodóként is nyújthasson be ugyanazon személy vagy társaság támogatási kérelmet. A legszerencsésebb az lenne, ha csak egy erdészeti igazgatósághoz kellene benyújtani a támogatási kérelmet.

– a szakirányítóként 200 hektár és erdőgazdálkodóként 100 hektár minimális előírás valamennyi erdészeti igazgatóság területére benyújtott kérelmek összességére vonatkozzon egy adott támogatott esetében

5. § (2) bekezdés b) pont: itt nyílván elírás a 4. § (1) bekezdés c) pontjára való hivatkozás

5. § (2) bekezdés: a rendelet tervezet ennek alapján továbbra sem tudja kezelni a rosszindulatú, esetlegesen még érvényben lévő szerződéseket, amelyeknek éppen megszűntetését kellene elérnünk. Továbbá ez a bekezdés lehetőséget nyújt arra, hogy valaki merő rosszindulatból „bepályázzon” egy jogosult szakirányító, vagy erdőgazdálkodó területére, és így mindkettőjüket kiejtse a támogatottak közül. Ennek elkerülésére javasoljuk a támogatási igények feltételei (4. §) alatt:

„A támogatási kérelem benyújtása évének január 1-ig szerződést kötött és erről az MgSZH illetékes erdészeti igazgatóságát a benyújtás kezdő napjáig tájékoztatta.”

Azért nem a rendelet megjelenésének napjáig, mert a szakirányítási tevékenység az év első napjával már megkezdődött.

Ugyancsak itt szeretnénk ismételten kérni a szakmai és szervezeti tagság támogatási feltételként történő szerepeltetését.

8. § (2) bekezdésének aa)- ac)pontját javasoljuk módosítani az alábbiak szerint:

„aa) munkaszerződés és a hozzá kapcsolódó kifizetési bizonylatok, vagy

ab) megbízási szerződés és az ahhoz kapcsolódó teljesített számla(ák)”

9. § (4) és (5) bekezdése vonatkozásában kérdezzük, mi a helyzet akkor, ha   az erdő értékesítése kapcsán változik az erdőgazdálkodó személye?

Kérjük szíves írásos válaszukat, visszajelzésüket, konkrét szöveg-módosításaikat a felvetett kérdésekkel, illetve azok megoldásával

Köszönettel és üdvözlettel:

Luzsi József

elnök

MEGOSZ