50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Korábbi előrejelzésünknek megfelelően megjelent a 50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról 2010. 04. hó 27-én az FVM honlapján. A támogatási kérelmet május 01- június 15. között lehet benyújtani. A rendeletet mellékeljük és mindenkinek eredményes pályázást kívánunk!

Erdészüdvözlettel:
Luzsi József
elnök

50/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról
Az 1-12. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében, a 13-15. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. csekély összegű támogatás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a „de minimis” támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános „de minimis” rendelet) alapján nyújtott támogatás;
2. erdészeti szakirányítási tevékenység: az erdőgazdálkodás szakszerűsége érdekében az erdészeti szakszemélyzet által az erdőgazdálkodó javára végzett erdészeti szakmai irányítási tevékenységek összessége, beleértve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben és annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben az erdészeti szakszemélyzet részére meghatározott kötelezettségek teljesítését is.
2. A támogatás célja, jellege
2. § (1) A támogatás célja a többségében nem állami tulajdonú erdőkben folytatott erdőgazdálkodás szakmai színvonalának emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének és gyakorlásának biztosítása.
(2) E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető az erdészeti szakirányítási tevékenység végzéséhez.
(3) A támogatás kedvezményezettjének értesítése, a támogatás ellenőrzése és folyósítása során az általános „de minimis” rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.
3. A támogatás forrása, mértéke, igénylési időszaka
3. § (1) A támogatás kifizetéséhez szükséges 2010. évi forrást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezet 10. cím, 5. alcím, 6. jogcímcsoport, 5. Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása jogcím költségvetési törvényben meghatározott előirányzata biztosítja a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által meghatározott keretösszeg mértékéig.
(2) A támogatás mértéke a jogosult erdészeti szakszemélyzet által végzett erdészeti szakirányítási tevékenységgel érintett erdőrészletek területe után hektáronként 4000 forint.
(3) A támogatási kérelmet e rendelet hatálybalépését követően 2010. június 15-ig lehet benyújtani.
4. A támogatás igénylésének feltételei
4. § (1) Támogatás igénylésére jogosult
a) az az egyéni vállalkozó, jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek a gazdasági tevékenysége keretében a jogosult erdészeti szakszemélyzet az erdészeti szakirányítási tevékenységet végzi, valamint
b) az erdőgazdálkodó
(a továbbiakban együtt: igénylő).
(2) A támogatás igénylésének további feltétele, hogy az igénylő
a) a kérelem benyújtásakor tett nyilatkozatával, valamint a nyilatkozott tényekben bekövetkező változásokról a kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig tett bejelentésével igazolja, hogy:
aa) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll a gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
ab) nincs köztartozása,
ac) megfelel az államháztartásról szóló törvényben előírt rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó követelményeknek, és
ad) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, valamint
b) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott, valamint igényelt és el nem bírált valamennyi, az általános „de minimis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásról.
(3) A támogatás összegének megállapításakor nem vehető figyelembe olyan erdő, amely a Magyar Állam többségi tulajdonában van.
(4) A megítélt támogatás alapjául szolgáló erdőrészletek összes területe
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő esetén 200 hektárnál,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylő esetén – kivéve, ha az igénylő az (1) bekezdés a) pontja szerinti minőségében is jogosulttá válik támogatásra -100 hektárnál
kisebb nem lehet.
5. A támogatási kérelem
5. § (1) A támogatási kérelmet és a (2) bekezdés szerinti pótlapot az igénylő állandó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes erdészeti hatóságnál lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi szerve által rendszeresített és a honlapján, valamint az erdészeti hatóság központi szervének honlapján közzétett, legalább az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon:
a) az igénylő
aa) ügyfélazonosító adatai,
ab) erdőgazdálkodó esetén erdőgazdálkodói kódszáma,
ac) jogosult erdészeti szakszemélyzet esetén erdészeti hatósági nyilvántartási száma,
b) az igényelt támogatás összege,
c) az igénylő 4. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatai.
(2) A támogatási kérelem pótlapján
a) a 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylő esetén erdőgazdálkodónként és jogosult erdészeti szakszemélyzetenként,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylő esetén jogosult erdészeti szakszemélyzetenként rendezett módon, az Országos Erdőállomány Adattárban alkalmazott azonosító adatok megjelölésével tételesen fel kell sorolni a támogatás alapjául szolgáló erdőrészleteket, az erdőrészletek erdőgazdálkodóinak megnevezését és erdőgazdálkodói kódszámát, valamint az erdőrészletekhez kapcsolódó szakirányítási tevékenységet végző jogosult erdészeti szakszemélyzet nevét, és erdészeti hatósági nyilvántartási számát.
(3) Ha
a) a 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylő a támogatást a pótlapon feltüntetett erdőgazdálkodó erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett összes erdőrészlete után igényli, vagy
b) a 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylő a támogatást az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett összes erdőrészlete után igényli, és az erdészeti szakirányítási tevékenységet részére egy jogosult erdészeti szakszemélyzet végzi,
akkor a támogatási kérelem pótlapján ennek a ténynek a feltüntetése mellett elhagyható az erdőrészletek tételes felsorolása.
(4) A 4. § (1) bekezdés a) pont szerinti igénylő esetén a támogatási kérelem pótlapjának tartalmaznia kell a feltüntetett jogosult erdészeti szakszemélyzet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a személyéhez kapcsolódóan felsorolt erdőrészletek vonatkozásában az erdészeti szakirányítási tevékenységet az igénylő gazdasági tevékenysége keretében végzi.
(5) A 4. § (1) bekezdés b) pont szerinti igénylő esetén a támogatási kérelem pótlapjának tartalmaznia kell a jogosult erdészeti szakszemélyzetként feltüntetett személyek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a személyéhez kapcsolódóan felsorolt erdőrészletek vonatkozásában az erdészeti szakirányítási tevékenységet ő végzi.
(6) Egy igénylő e rendelet alapján a 4. § (1) bekezdés szerinti jogosultsági címenként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem tekintetében hiánypótlásnak nincs helye.
6. § (1) Az erdészeti hatóság a beérkezett támogatási kérelemben szereplő adatokra vonatkozóan a kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napján hatályos Országos Erdőállomány Adattárból, erdőgazdálkodói nyilvántartásból és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékből adatot szolgáltat az MVH részére.
(2) Az erdészeti hatóság a beérkezett kérelmeket, azok mellékleteivel, valamint az (1) bekezdés szerinti adatokat a 3. § (3) bekezdés szerinti benyújtási időszakot követő 22 munkanapon belül továbbítja az MVH részére.
(3) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. Ha a támogatási kérelmekben foglalt jogos igény összességében meghaladja a rendelkezésre álló keretet, az MVH arányos visszaosztást végez.
(4) Nem adható támogatás arra az erdőrészletre, amelyre vonatkozóan
a) a 4. § (1) bekezdés szerinti igénylők közül többen is nyújtottak be támogatási kérelmet, vagy
b) egy igénylő a 4. § (1) bekezdés szerinti mindkét jogosultsági címen igényelt támogatást.
(5) Az MVH az általános „de minimis” rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli összeget elutasítja.
(6) A támogatási határozatnak tartalmaznia kell, hogy az ügyfél csekély összegű támogatásban részesül, továbbá utalnia kell az általános „de minimis” rendeletre, hivatkozva annak pontos címére, az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjára, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét euróban és forintban kifejezve.
7. § (1) Az MVH a döntésekről a kérelmek feldolgozását követően elektronikus úton tételes adatszolgáltatást küld az erdészeti hatóság központi szerve részére.
(2) Az MVH a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül intézkedik a támogatás kifizetéséről.
(3) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor, a támogatási kérelem erdészeti hatósághoz történő benyújtására nyitva álló időszak első munkanapján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.
6. Ellenőrzés, nyilvántartás
8. § (1) A támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzéseket az MVH a támogatási kérelem benyújtását követő év végéig végezhet.
(2) Az ellenőrzés során az igénylő és a jogosult erdészeti szakszemélyzet között fennálló, 4. § (1) bekezdés szerinti jogviszony igazolására különösen
a) a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó, és az erdészeti szakirányítási tevékenységre egyértelműen utaló
aa) munkaszerződés és kifizetési bizonylatok, vagy
ab) megbízási szerződés és annak teljesítését igazoló bizonylatok, vagy
ac) a teljesítést igazoló számlák, vagy
b) tagi jogviszonyt igazoló társasági szerződés, vagy
c) egyéni vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási száma
vehető figyelembe.
7. Jogkövetkezmények
9. § (1) Ha az erdészeti hatóság a 8. § (1) bekezdés szerint ellenőrzésre nyitva álló időszakban jogerőre emelkedett döntésében a támogatási kérelemben szereplő erdőrészlethez kapcsolódó erdészeti szakirányítási tevékenységre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtása évében elkövetett jogszerűtlenséget állapít meg, akkor az erdőrészlet után fizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(2) Ha az erdészeti hatóság a (1) bekezdés szerinti döntésében a jogosult erdészeti szakszemélyzetet az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékből törli, akkor a jogosult erdészeti szakszemélyzet erdészeti szakirányításával érintett erdőrészletek után fizetett összes támogatás – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(3) A 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igénylő részére fizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybevett támogatásnak, ha a döntés a támogatási kérelem benyújtása évét követően emelkedik jogerőre vagy ha annak meghozatalára nem az igénylő gazdálkodásával érintett erdőrészlethez fűződő jogszerűtlenség miatt került sor, és az igénylő a döntés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül másik jogosult erdészeti szakszemélyzet közreműködését jeleneti be az erdészeti hatóság részére.
(4) Ha a támogatási kérelem benyújtása évének végéig a támogatással érintett erdőrészlet erdőgazdálkodója vagy az erdőrészletben szakirányítási tevékenységet végző jogosult erdészeti szakszemélyzet személyében a támogatási kérelem pótlapján feltüntetett adatokhoz képest a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő okból változás áll be, akkor az erdőrészlet után fizetett támogatás – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
(5) A kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybevett támogatásnak, ha
a) az igénylő a támogatási kérelem pótlapján szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet közreműködésének megszűnését követő 30 napon belül másik jogosult erdészeti szakszemélyzet közreműködését jelenti be az erdészeti hatóság részére, vagy
b) a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő érintettsége az erdészeti szakirányítási tevékenység tekintetében az erdőgazdálkodó személyében bekövetkező változással egyidejűleg nem szűnik meg.
(6) Ha az igénylő a 8. § (2) bekezdésben felsorolt dokumentumokkal nem tudja igazolni, hogy az erdészeti szakirányítási tevékenység a támogatási kérelem benyújtásának évében a 4. § (1) bekezdésben foglalt jogviszony keretében megvalósult, akkor az adott jogosult erdészeti szakszemélyzethez kapcsolódó erdőrészletek után fizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.
10. § (1) Az erdészeti hatóság a 9. §-ban említett eljárásaihoz kapcsolódó döntések e rendelet szerinti támogatást érintő tartalmát közli az MVH-val is.
(2) Ha ugyanazon igénylővel szemben erdészeti szakirányítási tevékenység támogatása jogcímen, egymást követő két évre vonatkozó támogatási kérelemhez kapcsolódóan – a 9. § (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – jogosulatlan igénybevétel kerül megállapításra, akkor az igénylő az utolsó érintett támogatási kérelem évét követő második év végéig nem igényelhet támogatást.
8. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
12. § Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
13. § Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletének a Gödöllői-dombság erdőtervezési körzethez tartozó
Bag
(5526)
Dány
(5533)
Galgahévíz
(5527)
Hévízgyörk
(5528)
Isaszeg
(5534)
Pécel
(5536)
Tura
(5529)
Vácszentlászló
(5531)
Valkó
(5530)
Zsámbok
(5532)”
szövegrész helyébe
Acsa
(5515)
Aszód
(5516)
Bag
(5526)
Csomád
(5501)
Csömör
(5502)
Dány
(5533)
Domony
(5503)
Dunakeszi
(5504)
Erdőkertes
(5505)
Fót
(5507)
Galgagyörk
(5517)
Galgahévíz
(5527)
Galgamácsa
(5518)
Göd
(5901)
Gödöllő
(5508)
Hévízgyörk
(5528)
Iklad
(5519)
Isaszeg
(5534)
Kartal
(5520)
Kerepes
(5509)
Kistarcsa
(5510)
Mogyoród
(5511)
Nagytarcsa
(5535)
Őrbottyán
(5903)
Pécel
(5536)
Szada
(5512)
Tura
(5529)
Vácegres
(5523)
Váckisújfalu
(5524)
Vácszentlászló
(5531)
Valkó
(5530)
Veresegyház
(5514)
Verseg
(5525)
Zsámbok
(5532)”
szöveg lép.
14. § Hatályát veszti az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletének a Gödöllői erdőtervezési körzethez tartozó
„Acsa
(5515)
Aszód
(5516)
Csomád
(5501)
Csömör
(5502)
Domony
(5503)
Dunakeszi
(5504)
Erdőkertes
(5505)
Fót
(5507)
Galgagyörk
(5517)
Galgamácsa
(5518)
Göd
(5901)
Gödöllő
(5508)
Iklad
(5519)
Kartal
(5520)
Kerepes
(5509)
Kistarcsa
(5510)
Mogyoród
(5511)
Nagytarcsa
(5535)
Őrbottyán
(5903)
Szada
(5512)
Vácegres
(5523)
Váckisújfalu
(5524)
Veresegyház
(5514)
Verseg
(5525)”
szövegrésze.
15. § A 13-14. § e rendelet hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

2010.04.28. 08:30