Tisztelt Közfoglalkoztatási programban Résztvevő Pályázók!

Segítségként a következő információkat szeretnénk megadni a magánerdészeti közfoglalkoztatási pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

– Őstermelők vonatkozásában az alábbi minisztériumi állásfoglalást kell
figyelembe venni

Dr Sárvári János
Ügyvezető elnök
MEGOSZ

Tisztelt Ügyvezető Elnök Úr!

Kérésre bővebb értelmezést küldök a magán erdőgazdálkodók számára kiírt közfoglalkoztatási pályázat pályázói köréről.
Pályázatot nyújthat be az erdőtulajdonos(ok) (beleértve az őstermelőként nyilvántartott erdőtulajdonost is) megbízásából minden olyan gazdálkodó(szervezet),( Bt., Rt., Zrt., Kft., Erdőbirtokossági Társulás, egyéni vállalkozó, stb.), amelynek tevékenységi körében az erdőgazdálkodás, erdőművelési munkák végzése is  szerepel.
A vállalkozásnak nem kell bejegyzett erdőgazdálkodónak lennie. A pályázathoz mellékelni kell az erdőtulajdonostól származó megbízást a pályázat benyújtására, a munkáltatói jogkör gyakorlására és a támogatás kezelésére.

Köszönti:
Bálint Attila

*További információk:*

– a statisztikai állományi létszám bázisa: 2011.02. hó
– a program havi bontású munkanapjaiba beletartoznak a fizetett ünnepek is. pl.2011.04-11. hó (8hó)174 munkanap, a 9 havi munkanap 196 munkanap
– a pályázat 9. pontjához tartozó c és d oszlopok adatait az illetékes önkormányzat jegyzője adja meg
– a pályázat 9A pontjára vonatkozó képzés nem kötelező, az idő rövidsége miatt már nem tudnánk megszervezni

A MEGOSZ kidolgozott véleményünk szerint egyfajta pályázati sémát az alábbiak szerint, a sikeres pályázat megírásához, szíves felhasználás végett.

?- ___erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartását,_
Az erdészeti feltáró utak lehetővé teszik az erdőben elvégzendő munkálatokhoz az erdőrészletek mind teljesebb elérhetőségét.
Segítségükkel a területen elvégzendő egyéb közcélú feladatok is könnyebbé válik. A sétautak, turistautak, tanösvények mind fontosabb szerepet játszanak a magánerdők rekreációs funkciójának kifejlesztésében, a karbantartásuk felújításuk ezért meghatározó fontosságú.

?___az ország erdősültségének növelése céljából az erdőtelepítések területének gyom mentesítését,_
Az erdőtelepítések vagyis az új erdők létrehozása alapvető fontosságú az olyan alacsony erdősültségű országnak, mint Magyarország.
Gyommentesítésük, a káros és allergén fás- és lágyszárú vegetációk eltávolítása ezekből a fiatal erdőkből mindannyiunk érdeke.

?_az erdőfelújítások területén végzett közérdekű munkálatokat, így különösen az inváziós növényfajok visszaszorítását,_
Az őshonos fafajokból álló erdőkben a természetes fafajösszetétel  ezeknek az erdőknek az állékonyságát a behurcolt invazív fafajok veszélyeztetik. Ezek folyamatos eltávolítása ezen területekről, erdőtársulásokból a jövő erdeink szempontjából kiemelten fontos.

?___tűzpászták készítését, tűzmegelőzést szolgáló feladatokat,
_A klímaváltozás szélsőséges hatásainakegyike az erdőtüzek növekvő kockázatában nyilvánul meg. Ezek megelőzése, megfékezése a magyar erdők  védelmének kiemelt feladata.
Nemcsak a tűzpászták készítése, hanema tűzivíztározók kialakítása és a  tűzvédelmi járőrszolgálat megléte is ezen közcélú feladatok közé sorolható._

?___vágástakarítást, ha annak dokumentált célja a helyi tűzifa igények szociális, kedvezményes kielégítése_,
A lakosság mind nagyobb hányada veszi igénybe a tüzifát, mint környezetbarát, megújítható energiaforrást. Erdeinkben a fakitermelések  után jelentős mennyiségű vágástéri hulladék keletkezik. Ennek  összegyűjtése a rászoruló helybéli lakosság számára, kedvező feltételek
mellett történik kiadása szociális és energetikai szempontból egyaránt  kiemelt közcélú feladat.

?___szemétgyűjtést, az elszállítás segítését,
_Erdeink kommunális szeméttelhelése folyamatosan nő. Ennek a folyamatnak a lassítására, megállítására az állami erdők megfelelő eszközökkel  rendelkeznek, de a magánerdőben ennek kezelése csak a most meginduló  magánerdős közfoglakoztatási program nyújt lehetőséget. együtt sokkal többet tehetünk a tisztább rendezettebb magánerdőkért, amelyek természeti környezetünk részét képezik._

?___közjóléti eszközök kihelyezését, felújítását, karbantartását_,
A magánerdő az elmúlt évek során mind jelentősebb közjóléti létesítménnyel (nyílik padok, esőbeállók, szemétgyűjtők) rendelkezik.
Ezek rendszeres felújítása, karbantartása, szükség esetén cseréje az
időjárási viszontagságok és a rongálások miatt folyamatosan szükséges.

?_erdőfelújítással összefüggő művelési munkák végzését,
_A fakitermeléssel érintett területek megfelelő a jogszabályok szerinti felújítása mindannyiunk közös érdeke. Az itt elvégzendő erdőművelési munkák szakszerű kivitelezése a következő generációk erdeit készíti elő._

_az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a parlagfű és más gyomnövények irtását.                                                                                                                                                     Mind nagyobb problémát jelent az allergiát okozó gyomok, különösen a parlagfű nagyterületeken történő megjelenése.
Tömeges előfordulásuk igen gyakori az erdőtelepítésekkel, erdőfelújításokkal érintett, megbolygatott talajfelszínű területeken, illetve állományszegélyeken,tisztásokon, de olykor az állomány belsejében is_._. Időben történő eltávolításuk közegészségügyi érdek._

– a pályázati felhívás 1 pontjában foglalt célokat, a pályázati dokumentum 10. pontjában(4.oldal) kell megjeleníteni, úgy, hogy az egyes célokhoz kell rendelni összességében a községhatárokat, tag, erdőrészlet megjelölésével, amelyek után egy összegben kell beírni a terület nagyságot.
– fontos a pályázati dokumentáció első és hatodik oldalán szereplő sorok egyezősége- első oldal, 3.2. összege azonos kell legyen a hatodik oldal első sor B oszlopával,
3.3. összege azonos kell legyen a hatodik oldal második sor B oszlopával
3.4. összege azonos kell legyen a hatodik oldal 4.5.6.7.8. sorok A oszlopának összegével
– a pályázati dokumentáció 14. pontjában (8.oldal) meg kell jeleníteni az elvégzendő feladatokat (lásd 10. pont) és ezekhez külön külön kell meghatározni az összes munkanapok számát, amelyet végül be kell forintosítani (pl. 1 segédmunkás 1 napra eső munkabére 4768 Ft/nap), továbbá itt kell feltüntetni a munkásszállítás költségeit, a kis és nagy értékű tárgyi eszközök költségeit, a munkaruha és védőruha költségeit, valamint a munkába járás költségeit.Végül összefoglalásként indokolni kell, hogy miért akarja megvalósítani a pályázott programot és ez milyen hatással lesz a településeken élő munkanélküliek foglalkoztatására.
– IGAZOLÁSOK:
– a pályázati dokumentáció 15.2-es pontjában a közzétételi kérelem (3.számú melléklet) fejlécét is ki kell tölteni, alá kell írni, a szöveg tartalma minket nem érint.
– a 16. pontban felsorolt csatolandó dokumentumokkal kapcsolatosan az alábbi információkat adjuk:
16.1 Munkaerőigény bejelentőlap és a 16.2.Foglalkoztató adatlap letölthető a WWW. munka.hu-ról.
16.3. cégkivonat a leírtak szerint
16.4., 16.5., 16.6., a jelenlegi pályázókra nem vonatkozik.
16.7. aláírási címpéldány a leírtak szerint.
16.8.,16.9. pontok nem vonatkoznak erre a pályázatra
16.10., saját forrás létének igazolása a leírtak szerint.
16.11. amennyiben hatósági engedély szükséges valamelyik tevékenységhez, akkor az engedélyt csatolni kell.
16.12.A program műszaki megalapozottságát, alátámasztó számításokat, leírásokat, átnézeti helyszínrajzokat, vagy térképeket is mellékelni kell.
16.13.-hoz a csatolt Támogatási nyilatkozatot javasoljuk elkészíteni.
16.14.A teljeskörű o-ás köztartozás mentességet igazoló dokumentum csatolása a pályázat beadásakorkötelező

– A pályázati dokumentáció utolsó lapját, amely a pályázati döntéséről szól, abban az esetben kell kitölteni és mellékelni, ha a pályázó elnyeri a kért támogatást.
– A munkavédelmi eszközök kötelezően biztosítani kell az egyes munkálatok elvégzéséhez.
– A munkakezdések előtt az új munkavállalókat baleseti oktatásban kell részesíteni, az erről készített jegyzőkönyvet alá kell íratni a munkavállalóval.
– A kötelező 1.5%-os szakképzési hozzájárulást az önrészből kell fizetni.
– A közjóléti eszközök karbantartásához szükséges eszközök, anyagok az önrészből finanszírozhatók.
– A motorfűrész beszerzése kisértékű eszköznek számít, ha a  beszerzési ár nem éri el a 100.000 Ft-ot.
– A pályázat keretében ÁFA nem számolható el.
– A vállalt átlagos állományi létszámot a program teljes futamidejére biztosítani kell.
– OKJ-s szakképzés nem ad lehetőséget a magasabb bérkategória kifizetésére.
– A 96000 ft-os bért erdészeti szakmunkás, vagy erdészeti középiskolai végzettség esetén lehet igényelni.
– Minimum 10 fő foglakoztatása minden pályázat esetén kötelező, felső határ nincs. Arra van lehetőség, hogy több erdőgazdálkodó megbízást ad arra vonatkozóan, hogy az ő erdejében a megjelölt munkákat közfoglalkoztatottal elvégeztesse (lásd Nyilatkozat minta)

——————————————————————–

Az alábbiakban pedig az eddigi rendezvényeken felvetődött leggyakoribb kérdésekből és az azokra az NGM-től és a Munkaügyi Központoktól kapott válaszokból szeretnénk néhányat közreadni:

1. Felvetődött a kérdés, hogy a közfoglalkoztatási program támogatása vajon nem tartozik-e a de minimis körbe? *A minisztérium válasza egyértelműen, az, hogy NEM!*
2. Az erdészeti szakirányított területek is bevonhatók-e a programba? A válasz egyértelműen: *IGEN, de az adott területek tulajdonosával, gazdálkodójával egy egyszerű nyilatkozatot kell aláíratni, amit mellékelni kell a pályázathoz. Ehhez adunk egy mintát csatolva
NYILATKOZAT MINTA
3. Lehet-e nem a teljes időszakra, hanem esetleg csak pár hónapra is pályázatot benyújtani? A válasz: *IGEN*
4. Ha valaki a partnereket felsoroló táblázatban roma önkormányzatot megjelöl, akkor az erre vonatkozó mellékelendő támogatási nyilatkozat milyen legyen? *Ehhez segítségként szintén csatolunk egy mintát
TÁMOGATÁSI NYILATKOZAT MINTA
5. Erdőrészlet mélységig kell-e részletezni a tervezett munkákat? A válasz: *NEM, hanem elegendő települések szintjéig kirészletezni
*például az alábbiak szerint:
” Letenye (14B, 56A, 32C, 48B: összesen: 26,2 ha). A település
körzetében a felsorolt erdőrészletekben az alábbi munkákat tervezzük:
…………….”
6. Külön adminisztrátort hány főnél lehet alkalmazni? *A válasz: legalább 25-30 fő vagy ezt meghaladó létszám esetén.*
7. Saját gépkocsi igénybe vehető-e munkába járásra? A válasz: *IGEN, de úgy kell szervezni, hogy legalább 3-4 fő/gépkocsi kihasználtság meglegyen.*
8. Az APEH (NAV=Nemzeti Adó-és Vámhivatal) igazoláshoz volt, ahol kérték a Nemzetgazdasági Minisztérium adóigazgatási azonosító számát.
Ez a következő: *15303392-2-41
**
*Folyamatosan érkeznek be a válaszok a még nyitott kérdésekre, de azt szeretnénk kérni, hogy bátran tegye fel mindenki a saját pályázata megírása során felvetődő kérdéseket, problémákat és mi igyekszünk minél hamarabb hivatalos választ adni azokra!
Reméljük, hogy a fent leírtakkal azoknak a kollégáknak is tudtunk
segíteni, akik valami miatt nem tudtak részt venni a február 24-i országos erdészeti szakirányítói értekezletünkön, vagy akik véletlenül nem kaptak a helyileg illetékes erdészeti igazgatóságoktól Meghívót az országos rendezvényekre, esetleg akadályoztatás miatt nem tudnak részt venni azokon.

Csatoltunk MINTA PÁLYÁZAT-ot, amely segítséget nyújthat a kitöltéshez.

Kérünk tehát még egyszer mindenkit, aki magánerdős közfoglalkoztatási pályázatot kíván benyújtani, hogy kérje és vegye igénybe a MEGOSZ segítségét!

Erdészüdvözlettel:

Luzsi József
elnök