MEGOSZ Közgyűlés 2014. május 16.

Jegyzőkönyv

 a 2014. május 16-án 11:30 perces kezdettel megtartott MEGOSZ Közgyűlésről,

amelyre az Erdészeti Információs Központban (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) került sor

 Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Képek a közgyűlésről

1. Dr. Sárvári János ügyvezető elnök köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a 11 órakor megtartott és határozatképtelenség miatt lezárt közgyűlés után az ismételten összehívott jelen közgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy a jelenléti ív szerint 49 szavazatra jogosult regisztráltatta magát. Külön köszöntötte Lomniczi Gergelyt az OEE főtitkárát, Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ főtitkárát és Csilléry Miklóst a MERSZ ügyvezető elnökét, valamint Darabos Istvánt a MERSZ alelnökét, akik jelenlétükkel megtisztelték Közgyűlésünket. Ezt követően javaslatot tett a közgyűlés levezető elnökére Támba Miklós személyében, akit a jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadtak (K/1/2014).

2. Támba Miklós levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Sárvári János ügyvezető elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dombóvári Dénes alelnököt javasolta, akiknek személyével a jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértettek (K/2/2014).

Ezután elmondta, hogy az eredetileg kiadott meghívóban szereplő napirendi pontokhoz írásban érkezett kiegészítő javaslat, mely szerint a Magyar Erdőgazda Szövetség (MERSZ) tájékoztatást szeretne adni a Közgyűlésnek a MERSZ történetéről, tervezett megszűnéséről és tagsága egy részének, személyes döntésük alapján a MEGOSZ-ba történő átvételéről. Az új napirendi pont javaslat fontosságára való tekintettel kérik azt elsőként tárgyalni. Támba Miklós szavazásra tette fel a kérdést és a MEGOSZ Közgyűlése egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az új napirendi pont javaslatot és annak elsőként történő tárgyalását. (K/3/2014.)

3. Darabos István ismertette a MERSZ 2005-ös létrejöttének előzményeit, a Szövetség alapításának fő gondolatát, vagyis a kistulajdonosok segítését, támogatását többek között oktatások, továbbképzések segítségével. A bíztató kezdet után a Szövetség fejlődésnek indult, aktivitása növekedett, taglétszáma elérte a 150 főt. Azonban nem gondoskodtak időben a vezetőségben a fiatalok pótlásáról és Telegdy Pál elnökük betegsége, majd halála lehetetlen helyzetbe hozta a Szövetséget. A helyzet megoldása érdekében Telegdy Pál még életében kezdeményezte a MERSZ megszűnését, amivel kapcsolatban nemrég érkezett az Ügyészségtől a felterjesztéssel kapcsolatos hiánypótlásra szóló felhívás. Az ebben foglalt adminisztratív kötelezettségeknek Csilléry Miklós ügyvezető elnökük közreműködésével eleget tesznek, de ugyanakkor a MERSZ nyilvántartott tagsága további sorsával és a Szövetség szellemiségének továbbvitelével kapcsolatban következő javaslatot, felajánlást teszik. Szeretnék, ha a MERSZ tagsága – természetesen egyéni szabad döntésüknek megfelelően – részben vagy egészben a MEGOSZ tagjává válna, mert úgy érzik, hogy tagságuk érdekvédelmének biztosítására a MEGOSZ a legalkalmasabb szervezet. Ennek érdekében javasolják a fentiek szerinti összekapcsolódásukat, beolvadásukat a MEGOSZ-ba.

Támba Miklós megköszönte az előterjesztést és tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy ezt a javaslatot a jelen Közgyűlést megelőző MEGOSZ Elnökségi Ülés megtárgyalta. A tagság nevében is köszönettel és örömmel fogadjuk a felajánlást, hiszen minden ember számít a magánerdő érdekében történő közös összefogásban, különösen egy egész szervezet csatlakozása. Ismertette a kialakult javaslatot arra vonatkozóan, hogy a MERSZ és a MEGOSZ vezetése közös levélben forduljon a MERSZ tagságához, amelyben tájékoztatjuk őket az előzményekről és jelezzük, hogy a MEGOSZ örömmel fogadja be a MERSZ tagjait, amennyiben ezt egyéni szabad döntésükkel megerősítik. A levelet közösen előkészítik, a MERSZ részéről Csilléry Miklós, a MEGOSZ részéről Dr. Sárvári János.

4. Luzsi József elnöki beszámolója előtt visszautalva az előző napirendi pontra, kihangsúlyozta, hogy ez a közös elhatározás rendkívül jelentős a magyar magánerdő életében és tovább erősíti annak közös képviseletét. Ezt követően megtartotta beszámolóját a MEGOSZ elmúlt évi munkájáról. (A beszámoló anyaga a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található).

A beszámoló során jelezte, hogy fontos évfordulóhoz értünk, hiszen az idén éppen 20 éves Szövetségünk az egykori TEOSZ jogutódjaként. Ennek megünneplésére szeptember 05-én Budapesten jubileumi nagyrendezvényt tartunk, várhatóan több helyszínen. Magára az ünnepi ülésre a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor. A meghívókat időben kiküldjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, kérjük a tagság javaslatait a program véglegesítéséhez!

Külön kitért az Akác-koalíció megalakulására és a MEGOSZ-nak a koalícióban betöltött fontos szerepére. Nem csupán a legkülönfélébb fórumokon, valamint a sajtóban, rádióban és TV adásokban hallattuk hangunkat, de olyan lépéseket is tettünk mint az akác nemzeti értéktárba kerülésekor a koalíció álláspontjának szakmai képviselete a Hungarikum Bizottság előtt, vagy az akác Nótáskönyv kiadása.

A következő uniós ciklus vidékfejlesztésében az erdészeti jogcímek megfelelő finanszírozása elérésében meghatározó szerepet játszott a MEGOSZ. Az eredeti forrásallokációs elképzelések alig 54 milliárd forintot szántak az erdészeti ágazatnak, ami azt jelentette volna, hogy az időszakra eső determinációs kötelezettségek kifizetése után szinte nem lehetett volna erdészeti jogcímeket megnyitni, finanszírozni. A MEGOSZ a legmagasabb szinten is fellépett annak érdekében, hogy ez a helyzet gyökeresen megváltozzon és az erdészeti jogcímek a forrásallokáció során az őket megillető keretösszegekhez jussanak. Nagyon komoly eredmény, hogy ma már több mint 111 milliárd forint áll az erdészeti jogcímek rendelkezésére, nem számítva az erdészeti szaktanácsadásra, innovációra vonatkozó előirányzatokat. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Vidékfejlesztési Minisztériumnak, a tárca vezetőjének azt a pozitív hozzáállást, amivel ágazatunkat kezelte! Nem véletlenül jelentős stratégiai partnere a MEGOSZ a szaktárcának. A következő kiemelt feladatunk most az, hogy elérjük az eddig nehezen működő jogcímek rendeleteinek és az abban foglalt előírásoknak az egyszerűsítését, a rugalmasabb ügyintézést és az ellenőrzések elviselhető mértéken történő megállapítását. Csak az Unió által kötelezően előírt terheket szabad a vidékfejlesztés erdészeti jogcímeiben magunkra vállalni. Az első pozitív fejlemények már érezhetők. Jó és korrekt tájékoztatási együttműködés alakult ki az MVH-val és már érezhető a gyorsabb ügyintézés a határozathozatalok és kifizetések ütemezésénél is.

Hazai és nemzetközi szakmai partnereinkkel az elmúlt időszakban kiemelkedően jó együttműködést folytattunk. Tavalyi kecskeméti nagyrendezvényünknek rendkívül pozitív visszhangja volt. Az esemény jól demonstrálta azt is, hogy hazai és külföldi partnereink, hatóságaink a legmagasabb szinten képviseltették magukat.

Luzsi József végezetül minden tagtársunknak és az elnökségnek, a MEGOSZ munkatársainak megköszönte az elmúlt évben kifejtett munkáját, aktivitását. Kérte, hogy a tagság mind szélesebb körben tegye meg javaslatait a felvetett szakmai kérdésekben, mivel számunkra létkérdés, hogy a magánerdő gazdálkodás teljes vertikumának véleményét közvetítsük a megfelelő fórumok felé. A beszámolóval kapcsolatosan a tagság részéről az Akác-koalíció munkájával és az erdő-Natura támogatásokkal kapcsolatban hangzottak el támogató vélemények. Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag és ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta az elnöki beszámolót. (K/4/2014.)

5. A napirendi pont keretében Bodor Dezső Károly a Felügyelő Bizottság elnöke tartotta meg beszámolóját a 2013. évről. Ismertette a Felügyelő Bizottságnak a tavalyi évet vizsgáló ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvében foglaltakat, aminek teljes szövege a 2. mellékletben található. A 2013. évi terv és tényszámok összevetéséből kiderül, hogy egyrészt takarékos gazdálkodást folytatott a MEGOSZ, másrészt a tényszámok nem estek messze az előrevetített összegektől, ami előrelátó és pontos tervezést mutat. Egyedül a pályázatok bevételei maradtak el jelentősen a tervezettől, de ennek oka az egyik alvállalkozói megbízásunk késedelmes kifizetése volt. Ugyanakkor ez az összeg 2014. elején késedelmi kamatokkal együtt befolyt a MEGOSZ számlájára és ezzel a hiány kiegyenlítést nyert.

A 2014-es év pénzügyi háttere biztosított, a MEGOSZ megfelelő pénzügyi tartalékkal rendelkezik.

A 2014. évi tervben komoly forrásokat irányzunk elő a jubileumi ünnepség lebonyolítására. Az ezzel kapcsolatos többletkiadások elkerülhetetlenek, de azok külső források bevonásával (pl. pályázatok) csökkenthetők. Végezetül kérte a beszámoló elfogadását. Támba Miklós megköszönte a Felügyelő Bizottság munkáját és egyben jelezte, hogy a beszámolót a 2013. évi mérleg és a következő évi tervezett költségvetés ismertetése után mind a három napirendi pontra vonatkozóan, de azokat külön-külön véve fogja megszavaztatni.

6. Luzsi József a MEGOSZ elnöke ismertette a 2013. évi mérleg (a jegyzőkönyv 3 sz. melléklete) főbb adatait. Elmondta, hogy a mérlegbeszámoló a meghívóval együtt felkerült a MEGOSZ honlapjára, azt mindenki tanulmányozhatta, ugyanakkor a Közgyűlést megelőzően a résztvevők papíralapon is megkaphatták azt. Értékelése során ő is kiemelte, hogy a négy évvel ezelőtti jelentős negatív szaldót követően már a harmadik évet zárjuk pozitív mérleggel. Ezt azt jelenti, hogy sikerült megszilárdítani a Szövetség gazdálkodását, hiszen szegény költségvetéssel nehéz hatékony érdekképviseletet vinni. Az elmondottak figyelembe vételével kérte a 2013. évi mérlegbeszámoló elfogadását a Közgyűléstől.

MEGOSZ 2013. évi KGY megszavazott mérlegbeszámolója

7. Dr. Sárvári János ismertette a 2014. évi költségvetés tervezésének főbb elemeit (lásd. 4. melléklet). Kiemelte a következőket a tavalyi tényszámokkal történő összevetés kapcsán: A tagdíjaknál csak fele akkora költséget tervezünk, mint a tavalyi évben, aminek az az oka, hogy 2013-ban két évnyi CEPF tagdíjat fizettünk ki, egyrészt az elmaradt 2012. évit, másrészt a 2013. évre járót. A rendezvények költségeinél jelentős, 3 millió forintot meghaladó növekményt tapasztalhatunk, ami – az elhangzottaknak megfelelően – az idei jubileumi nagyrendezvény és az ahhoz kapcsolódó költségek (reklámanyagok, kiadványok megjelentetése, stb.) várhatóan jelentős emelkedésével magyarázható. Örvendetes, hogy hosszú évek óta először növekedett a tagdíj-befizetési fegyelem és ez rendkívül pozitív visszajelzés Szövetségünk számára is. A korábban már említett elmaradt pályázati pénz beérkezése a Nyugat-magyarországi Egyetemtől azt a kedvező helyzetet teremtette, hogy az erre az évre tervezett egyéb árbevételek gyakorlatilag az I. negyedév végére már teljesültek. Az elmondottak alapján és a résztvevők számára papíralapon is elérhető táblázat adataira hivatkozva kérte a 2014. évi költségvetési terv elfogadását.

2013. évi tény és 2014. évi terv tábla

Támba Miklós megköszönte az elhangzott beszámolókat, majd ezt követően az 5., 6., és 7. napirendi pontok alapján az alábbi határozatokat hozta meg a Közgyűlés:

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság 2013. évről szóló beszámolóját.

FB JEGYZŐKÖNYV Bodor D. Károly 05.14.

(K/5/2014.)

Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2013. évről szóló mérlegbeszámolót. (K/6/2014.)

 Majd a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2014. évi költségvetési tervet. (K/7/2014.)

 8. Dr. Sárvári János ismertette a MEGOSZ megújított Alapszabályának tervezetét. Ennek anyaga szintén elérhető volt mindenki számára a Közgyűlést megelőzően a MEGOSZ honlapján. Az ügyvezető elnök elmondta, hogy az alapszabály módosítását, kiegészítését két alapvető ok motiválta. Egyrészt tavaly elfogadásra került a Civil Törvény, illetve 2014. márciusában életbe lépett a Polgári Törvénykönyv módosítása. Mindkettő jelentős mértékben befolyásolja a civil szervezetek működését és az ezekkel kapcsolatos jogszabályi előírások záros határidőn belül meg is kell hogy jelenjenek a civil szervezetek módosított alapszabályaiban. A változások részben a szabályozások (tagok belépése, tagsági viszony megszűnése, kizárás, az egyesületek megszűnése, stb.) kirészletezésében, másrészt a mindenkori vezetőség felelősségének, beleértve az anyagi felelősséget is, növekedésében, illetve a Közgyűlés hatáskörének bővülésében nyilvánulnak meg elsősorban. Az elmondottaknak megfelelően a MEGOSZ ügyvédi iroda segítségével, több alkalommal személyesen is egyeztetve készítette el Alapszabály-tervezetét, amit most megvitatásra és elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt.

Támba Miklós ezt követően megadta a szót a Közgyűlés résztvevőinek, akik több pontban is módosításokat, kiegészítéseket, illetve pontosításokat javasoltak.

A javaslatok elsősorban a Közgyűlésnek az elnökség tagjai közül az egyes tisztségviselők megválasztási jogára, másrészt az elnökségi üléseken résztvevők tanácskozási jogára vonatkoztak. Döntött abban is a Közgyűlés, hogy a MEGOSZ esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a Wagner Károly Alapítványnak kell átadni. Amennyiben ez az alapítvány nem felelne meg az erre vonatkozó előírásoknak, akkor az Erdészcsillag Alapítványnak és ha ez sem fogadható el, akkor az Országos Erdészet Egyesületnek. Az előbb leírt változtatásokat jogtanácsossal egyeztették, az Alapszabály-tervezetén átvezetették.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta az 5. sz. mellékletben található Alapszabályt azzal, hogy annak megfelelő felterjesztéséről gondoskodni kell (K-8/2014.).

9. Egyebek:

9/1. Az Egyebek napirendi pont keretében Luzsi József elmondta, hogy kezdeményezzük és támogatjuk egy új, polgári alapokon álló, gazdálkodóbarát Erdőtörvény megalkotását, aminek az általános részen kívül állami és magánerdős fejezetei lennének. Ez az Erdőtörvény lehetne az alapja a többi kapcsolódó jogszabály módosításának is. Kérte a tagság részéről az új Erdőtörvény főbb elemeire, szakmai elvárásaira vonatkozó javaslatait. A témával kapcsolatos hozzászólásoknál elhangzott, hogy túl szigorú a 2009-es Erdőtörvény. A módosításhoz érdemes lenne más országok erdőtörvényét is lefordíttatni, közreadni (osztrák, német erdőtörvények).

Ha lehet, teljesen új, ha ez nem valósítható meg, akkor egy alapvetően átformált erdőtörvényt kell megalkotni.

Támba Miklós elmondta, hogy az új Erdőtörvény alapvetésének kell lennie, hogy az erdő a tulajdonos örömére és hasznára van. Javasolta egy 10 fős MEGOSZ szakértői csoport létrehozását, ami megfogalmaz egy ezzel kapcsolatos koncepciót. Ezt az anyagot véleményezné a szövetségünk tagsága. Az elhangzottakkal kapcsolatban a következő határozat született, amit a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott.

A MEGOSZ tagság támogatja egy új, polgári alapokon álló, gazdálkodóbarát Erdőtörvény megalkotását, aminek az általános részen kívül állami és magánerdős fejezetei lennének. Ez az Erdőtörvény lenne alapja a többi kapcsolódó jogszabály módosításának is. A MEGOSZ elnöksége kérjen fel egy 10 fős szakmai grémiumot az új Erdőtörvénnyel kapcsolatos magánerdős elvárások megfogalmazására. (K-9/2014.).

9/2. Virágh János a Jelölő Bizottság elnöke tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy 2014-ben új elnökséget választ a MEGOSZ. A jelöltekre vonatkozó javaslatok összegyűjtését a 2013. decemberében megalakított Jelölő Bizottság megkezdte, az ezzel kapcsolatos munka folyamatos. Az imént elfogadott Alapszabályunk értelmében 2014-re vonatkozóan két fontos dátumra hívta fel a figyelmet.

A tisztségekre megválasztható jelöltek listáját az elnökség 2014. szeptember 30-ig közzéteszi a MEGOSZ honlapján. Ezt a listát az Elnökség által felkért Választási Bizottság állítja össze. Az elnökség ezt követően előkészíti és kiírja a tisztújítást elvégző Közgyűlést legkésőbb 2014. november 30-ig. A megválasztott elnökség jogait és kötelezettségeit a 2014. évi választást követő napon veszi át a korábbi elnökségtől. Virágh János kérte a tagságtól, hogy támogassák munkájukat és minél többen tegyenek javaslatot a jelöltekre a megadott szeptember 30-i határidőig.

9/3. Ezt követően Dr. Sárvári János három levelet olvasott fel: elsőként a Zöld Országos Találkozó idei állásfoglalását az erdőkkel kapcsolatban, továbbá két tagtársunk levelét. Okányi Szilágyi József, idős kora és Dr. Kosztyó Margit balesete miatt nem tudtak a Közgyűlésen részt venni.

9/4. Mőcsényi Miklós a FAGOSZ főtitkára köszöntötte a Közgyűlést, amelynek munkáját rendkívül hasznosnak ítélte meg.

További hozzászólás hiányában Támba Miklós levezető elnök megköszönte az aktív részvételt és lezárta a Közgyűlést.

 

Budapest, 2014. május 16.

Dr. Sárvári János Dombóvári Dénes

jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő