A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYE az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről

Tisztelt MEGOSZ Tagok!

Felhívjuk szíves figyelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 95/2014. (VI.18.) számú KÖZLEMÉNYÉRE, mely az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről szól, és amely teljes szövegét a mellékletekkel együtt az alábbi linkre kattintva tudnak olvasni, illetve letölteni:

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk952014

A legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze:

Jogszabályi háttér: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

 II. A támogatás igénybevételének általános feltételei

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél eleget tesz a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben, és a támogatási rendeletben foglaltaknak.

A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor:

– az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt,

– természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

 III. A támogatási kérelem benyújtása

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.gov.hu honlapon található elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

2014. július 2. – 2014. július 31.

 Ügyfélkapun keresztül történő elektronikus benyújtás:

Az ügyfélkapuról további információ megtalálható a

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu internetes oldalon.

 A kérelem a

http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/alkalmazasok/viewer/1000005

internetes honlapon található elektronikus űrlap kitöltő szolgáltatás segítségével hozható létre, amely a www.mvh.gov.hu, vagy a www.magyarorszag.hu internetes portálon keresztül is elérhető.

Az MVH – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha

– az nem elektronikus úton,

– nem a megadott határidőben került benyújtásra,

– az ügyfél nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, illetve a támogatási kérelemmel együtt sem nyújtott be az intézkedésben való részvételhez szükséges, nyilvántartásba-vételre alkalmas kérelmet,

– a kérelmet képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással,

– a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően nem pótolható ,

– a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha

– a kérelmező legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését.

Egy erdőrészletre csak egyféle szerkezetátalakítási tevékenységre vehető igénybe támogatás.

IV. Támogatható tevékenységek

A támogatási rendelet alapján a szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységekre nyújtható támogatás:

– erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás,

– tarvágást követő szerkezetátalakítás:

o fafajcserével,

o fafajcserével, tuskózással, gyökérfésüléssel,

o fafajcserével, fainjektálással vagy tuskókenéssel,

– állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás.

 V. A támogatás igénybevételének további feltételei

Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:

– az erdészeti hatóság által a támogatási kérelem benyújtásakor nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

– erdőgazdálkodói jogosultsága az adott területre határozatlan időre, vagy legalább a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak végétől számított további két évre vonatkozóan fenn áll;

– az ügyfél rendelkezik az adott területre vonatkozó, nevére szóló erdőterv határozattal, melyben a szerkezetátalakítást valamelyik tájhonos állománytípus létrehozása érdekében tervezték meg;

a támogatható terület legalább 1 hektár területű teljes erdőrészlet erdőállomány alatti erdősítéssel és állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetén;

– a támogatható terület legalább 1 hektár területű, tarvágással érintett, teljes erdőrészlet vagy részterület tarvágást követő szerkezetátalakítás esetén.

Erdőállomány alatti erdősítéssel történő szerkezetátalakítás esetében az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján

a) vágásérett faállomány található,

b) az átalakítandó faállomány vonatkozásában az erdőrészletben található, az átalakítást követően megvalósuló célállományba tartozó tájhonos főfajok újulata – az erdőterv határozat szerint kialakítandó fafajösszetételben szereplő lehetséges elegyarányaik felső határáig figyelembe véve – együttesen nem éri el a 20%-ot és

ba) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok mag eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben nem éri el a 30%-ot,

bb) az erdőtársulás főfafajai közül a bükk és a tölgy fafajok sarj eredetű egyedeinek elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja az 50%-ot,

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya a felső lombkoronaszintben meghaladja a 20%-ot, vagy

bd) az idegenhonos fafajok elegyaránya a teljes állományban meghaladja az 50%-ot.

Tarvágást követő szerkezetátalakítás esetében az ügyfél azon erdőrészlet vagy az erdősítés részterülete vonatkozásában jogosult támogatásra, amelynél a tarvágások 2011. január 1. után kerültek vagy kerülnek elvégzésre.

A tarvágás az erdészeti hatóság engedélyében foglaltakkal összhangban, vágásérett faállományban hajtható végre, melyet az erdészeti hatóságnak be kell jelenteni és az Adattárban rögzíteni kell.

Amennyiben egy erdőrészleten belül egyidejűleg több részterületet érint a tarvágás akkor a támogatási kérelemben az erdőrészlethez kapcsolódóan a részterületek együttes területét kell feltüntetni.

Állománykiegészítéssel történő szerkezetátalakítás esetében az ügyfél azon erdőrészlet vonatkozásában jogosult támogatásra, amelyben az Adattár adatai alapján a jelenlegi állomány

a) felső lombkoronaszintjének záródása

aa) erdős-sztyepp klímában legalább 30%-os vagy

ab) erdős-sztyepp klíma kivételével legalább 60 %-os;

b) fafajainak vonatkozásában

ba) jelen vannak a tájhonos főfafajok, és

bb) az elegyfafajok elegyaránya legalább 10 %-al kevesebb, mint a tájhonos meghatározott elegyaránya, és

bc) az idegenhonos fafajok elegyaránya nem haladja meg a 10%-ot;

c) kora meghaladja a 20 évet, de a véghasználatig még legalább 30 év van hátra.

Nem vehető igénybe támogatás azon erdőrészletre:

– ahol az adott művelet elvégzésére az ügyfelet hivatalból indított eljárás során kiadott jogerős erdészeti hatósági határozat kötelezi;

– ahol a KEOP-2008-3.1.2 Élőhelyvédelem, és – helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése támogatási cél érdekében benyújtott pályázat alapján támogatott vagy előkészítést nyert.

Amennyiben a támogatási jogosultság megállapítása során az Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul, a támogatási kérelem benyújtási időszakának utolsó napja szerinti Adattári adatokat kell figyelembe venni.

VIII. A kifizetések igénylése

Az ügyfél a szerkezetátalakítási tevékenységet a támogatási határozat közléséig csak saját felelősségére kezdheti meg.

A kifizetési kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósítása után, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően legkésőbb a második kifizetési kérelem benyújtási időszak végéig lehet benyújtani.

A támogatásra jogosult ügyfelek a támogatás összegét az egységes kérelem részeként, elektronikus úton benyújtott kifizetési kérelemmel igényelhetik. A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményben rendelkezik.

IX. Ellenőrzés

Az ellenőrzés a támogatási, illetve a kifizetési kérelemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatározottak szerint:

a) adminisztratív ellenőrzést,

b) helyszíni ellenőrzést foglal magában.

A jogosultsági feltételek, valamint az előírások teljesítését a fenti bekezdésben foglaltak szerint az MVH évente ellenőrzi.

XII. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás igényléséről szóló 95/2013. (VI.11) MVH Közlemény.

Erdészüdvözlettel:

Dr. Sárvári János

ügyvezető elnök