Megjelent a Magyar Közlöny 5604. száma amiben a Miniszterelnök kormányrendeletben szabályozza a tűzifahiány miatti fakitermelésekre vonatkozó előírásokat.

  5604 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 131. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  szomszédos

országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló

  1. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § (1) Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást

nem kell alkalmazni.

(2) Védett természeti területen

  1. a) idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az  erdő felújítása során – a  természet védelméről

szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33.  § (3)  bekezdésében foglaltaktól eltérően –

nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető;

  1. b) őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről,

az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10.  §

(2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető.

(3) Az  Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok által az  erdőgazdálkodáshoz szükséges és

földmunkával járó közelítőnyom-hálózat hatósági engedély nélkül alakítható ki.

(4) Az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit az állam 100%-os tulajdonában álló erdőre is alkalmazni kell.

(5) Az Evt. 51. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést cser és nemestölgy főfafajú erdő esetében is alkalmazni kell.

(6) Az erdő felújítása során az Evt. 51. § (6) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(7) Az  Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok vonatkozásában – az  Evt. 41.  § (3)  bekezdésében

foglaltakon túlmenően – erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter

ez irányú döntése alapján is sor kerülhet.

(8) Az  Evt. 41.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  erdőgazdálkodó a  tevékenység megkezdését legkésőbb

8 nappal megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezheti. A bejelentés elbírálása során

szakkérdés vizsgálatában közreműködő hatóság az állásfoglalását 3 napon belül adja meg.

  1. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  1. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius

katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig

meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi

következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

 Orbán Viktor s. k.,

 miniszterelnök