Birtokpolitikáért felelős miniszteri biztos kinevezése

Nagy István agrárminiszter dr. Kovács Zitát 2024. február 15-étől a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – birtokpolitikáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Az agrárminiszter 1/2024. (II. 14.) AM utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

 1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdésében foglaltak alapján dr. Kovács Zitát 2024. február 15. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb egy évre – birtokpolitikáért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.
 2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
  a) koordinálja az állami tulajdonú földek hasznosításával kapcsolatos szakmai tevékenységek ellátását, amelynek keretében javaslatokat tesz az eljárásrend egyszerűsítésére, a hasznosítás formáinak pontosítására, a vagyonkezelési rendszer átalakítására, az értékesítésbe vonható ingatlankör bővítésére;
  b) közreműködik – az erdőkért és földügyekért felelős államtitkár jóváhagyásával – a Kormány földbirtokpolitikájának megvalósításában, javaslatokat tesz a hatékonyság fokozására;
  c) koordinálja a Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges döntések által keletkező feladatok végrehajtását;
  d) irányítja a Földügyi és Térinformatikai Főosztály, valamint a Földvagyon-gazdálkodási Főosztály vezetőjének tevékenységét, felügyeli a szakterületükhöz tartozó feladatok végrehajtását;
  e) a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) megszüntetésével összefüggésben felülvizsgálja a vonatkozó jogszabályokat, és javaslatot tesz azok módosítására;
  f ) kapcsolatot tart az NFK egyes feladatait átvevő kormányzati igazgatási szervekkel a feladatok
  átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása érdekében;
  g) a közigazgatási államtitkárral együttműködve javaslatot tesz az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának az NFK megszűnésével az Agrárminisztériumba kerülő szakterületek minisztériumi struktúrába illesztésével kapcsolatos módosítására.
 3. § A miniszteri biztos tevékenységét az agrárminiszter irányítja.
 4. § (1) A miniszteri biztost tevékenysége ellátásáért – figyelemmel a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2010. évi XLIII. törvény) 38. § (9) bekezdésére – díjazás nem illeti meg.
  (2) A miniszteri biztos a 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti, kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.
 5. § A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerint titkárság nem segíti.
 6. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k., agrárminiszter

forrás: Hivatalos Értesítő